• Školská jedáleň, Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky.

     

    Prihlásenie sa na stravu:  vyplnený zápisný lístok – odovzdať vedúcej ŠJ.

    Môžete si ho stiahnuť aj  na internetovej  stránke GYMNÁZIA Nové Zámky.

     

    Spôsob úhrady stravného:  1 mesiac vopred  mesačnou splátkou, ktorej výška je

    určená stravníkovi podľa počtu stravujúcich sa dní v týždni (na základe vlastného uváženia

    je možná aj viacmesačná splátka) poštovou poukážkou, trvalým príkazom, IB

    do 25. dňa v mesiaci musí byť platba pripísaná na číslo účtu:

     

    SK37 8180 0000 0070 0031 2196    BIC: SPSRSKBA

      

    Denný poplatok za obed je: Žiaci I. stupeň (príma - kvarta)   1,16€

                                                      Žiaci II. stupeň (kvinta - oktáva

                                                                          1. – 4. roč.)       1,26€

    Réžia za obedy sa uhrádza nasledovne: (v priemere 20 obedov za mesiac)

    3 - 5 stravovaných dní v týždni: 3,00 €

    1 - 2 stravované dni v týždni:     1,50 €

    Preplatky za obedy sa na réžiu N E V Z Ť A H U J Ú.

    Pri platbe uvádzajte vždy VS!

     

    Odhlásenie sa zo stravy:  odhlásiť, respektíve prihlásiť stravu je možné:

    najneskôr do 8,00 hod.


    Strava odhlásená automaticky je len v prípade, ak sa v školskej jedálni nevarí!

    Hromadné vyhlasovanie je nutné nahlásiť aspoň 3 dni vopred.

    Koncom kalendárneho roka a školského roka je vyhlasovanie sa zo stravy

    obmedzené len do určeného dátumu. Dátum bude včas uvedený v jedálni.

    Ak sa stravník odhlasuje v priebehu školského roka zo stravovania, tiež je
    potrebné písomné odhlásenie!

     

    Telefónny kontakt:   035/ 6400 060 (cez ústredňu, stačí nahlásiť údaje o odhlá-

                                                                       sení obeda)

                                             035/ 6406 801 školská jedáleň

                                             0948 330 511  školská jedáleň (aj prostredníctvom SMS)

    Pozn.: Odhlásiť sa je možné prihlásenému užívateľovi prostredníctvom webovej

    stránky školy (gymnz.edupage.org) alebo mobilnej aplikácie EduPage (doména

    gymnz).

     

    Výdaj obedov:     PONDELOK – ŠTVRTOK    od 12.15 hod. - do 14.45 hod.

                                      PIATOK                                od 12.00 hod. - do 14.00 hod.

     

    Stravník je povinný nosiť na obed čipovú kartu a pri odbere obeda ju použiť!

    Inak mu obed nebude vydaný.

    Svoje otázky a pripomienky môžete zasielať aj na e-mail školskej jedálne Gymnázia

    Nové Zámky:  gymnz.jed@gmail.com                       

     

                                                                                                                 

                                                                                                           Klaudia Šulganová

    V Nových Zámkoch dňa: 30. VIII. 2019                                      vedúca ŠJ

  • Kontakty

   • Gymnázium Nové Zámky
   • skola@gymnz.sk
   • webmaster@gymnz.sk
   • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota] 035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács] gabriel.kovacs@gymnz.sk 035/6406 800 - školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní [PaedDr. Ildikó Luzsiczová] ildiko.luzsiczova@gymnz.sk 035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová] viera.simicova@gymnz.sk 035/6420 404 - sekretariát 035/6406 804 - zborovňa 035/6400 060 - ústredňa 035/6406 801 - vedúca školskej jedálne 035/6406 803 - kabinet informatiky fax: 035/6420 404
   • M. R. Štefánika 16 940 61 Nové Zámky
   • 160288
 • Fotogaléria

  • Daniel Baňár druhý a Natália Kemenciková štvrtá v celoslovenskom finále Finančnej olympiády
  • Úspech na celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti
  • Krajské kolo Ekonomickej olympiády
  • Oceňovanie najlepších reprezentantov mesta Nové Zámky za kalendárny rok 2019
  • Úspešný 3. ročník gymnaziálnej kvapky krvi
  • Bodo Noah Schulz postupuje na celoštátne kolo Olympiády ľudských práv
  • Súťaž o najlepší návrh plagátu k DOD
  • Vianočná pedagogická rada 2019
  • Naši mladí prekladatelia Barbara, Natália a Jozef opäť medzi najlepšími
  • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
  • Dni finančného spotrebiteľa
  • Súťaž o Antonovi Bernolákovi