• Gymnázium Nové Zámky

    

   Školský vzdelávací program

    

    

    

    

    

   Školský vzdelávací program

    

   Stupeň vzdelania:       3A – úplné stredné všeobecné vzdelanie

                                      (vyššie sekundárne)

    

   Dĺžka štúdia:              štvorročná a osemročná

   Vyučovací jazyk:        slovenský

   Študijná forma:          denná

   Druh školy:                 štátna

    

   Predkladateľ:

   Názov:                                    Gymnázium Nové Zámky

   Adresa:                       M. R. Štefánika 16, 940 61  Nové Zámky

   IČO:                           00 160 288

   Riaditeľ školy:           Milan Holota

   Ďalšie kontakty:         035/6400060

                                      035/6420404 (fax)

                                             skola@gymnz.sk

                                             gymnz.edupage.org

    

   Zriaďovateľ:

   Názov:                                    Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

   Adresa:                       Rázusova 2A, 949 01  Nitra

   Ďalšie kontakty:         037/6922911

                                      037/6922967 (fax)

                                             info@unsk.sk

                                             www.unsk.sk

    

    

    

                                                                                     podpis riaditeľa

    

    

   Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

    

   ,, Človek sa môže stať človekom iba výchovou“

   ,, Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať“

    

   Tieto dva citáty od Jána Ámosa Komenského jasne formulujú význam a poslanie výchovy a vzdelávania v ľudskej spoločnosti. Hoci tieto myšlienky boli dávno a v iných spoločenských podmienkach formulované, nestratili nič zo svojej pravdivosti, skôr naopak – pokrok v ľudstve bez  výchovy a vzdelávania by asi ťažko existoval. Vývin a progres každej ľudskej komunity je podmienený úrovňou vzdelávania a výchovy.

       Tak ako každá ľudská činnosť, aj vzdelávanie sa vyvíja. Nový smer vzdelávania bol prijatý na základe správy Medzinárodnej komisie UNESCO Vzdelávanie pre 21. storočie s názvom ,,Učenie je skryté bohatstvo“ . Uvádza  štyri piliere vzdelávania:

   • učiť sa poznávať,
   • učiť sa konať,
   • učiť sa žiť medzi ľuďmi,
   • učiť sa byť.

    

   Významy týchto pilierov vzdelávania:

   • učiť sa poznávať – osvojovať si nástroje na poznanie a pochopenie sveta a rozvinúť zručnosti potrebné na učenie,
   • učiť sa konať – naučiť sa tvorivo zasahovať do okolitého prostredia s dôrazom na osvojenie poznávacích procesov a ich využiteľnosťou v praxi,
   • učiť sa žiť spoločne – vedieť spolupracovať s ostatnými, a tak sa podieľať na všetkých spoločenských činnostiach,
   • učiť sa byť – porozumieť vlastnej osobnosti a jej utváraniu v súlade s morálnymi hodnotami

    

      Slovenská republika prijatím školského zákona v roku 2018 vyjadrila dôležitosť výchovy a vzdelávania v spoločnosti a úsilie formovať školský systém ako modernú inštitúciu. Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania sú uvedené v § 4 tohto zákona.

      Vzdelávacie ciele vychádzajú z potreby kultivovať potenciál každého žiaka vo všetkých oblastiach jeho rozvoja, pomôcť k osvojeniu si funkčnej gramotnosti, ktorá umožní celoživotné vzdelávanie, a súčasne viesť žiakov aj k vnímaniu potreby ochrany sveta a kultúry, v ktorej s spoločnosť nachádza.

   Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť dieťaťu alebo žiakovi:

   • získať vzdelanie podľa tohto zákona,
   • získať kľúčové kompetencie, a to najmä v oblasti: komunikačných schopností, ústnych a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v materinskom a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne a občianske, podnikateľské a kultúrne,
   • ovládať aspoň dva cudzie jazyky a vedieť ich používať,
   • naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia, vedieť ich riešiť,
   • naučiť sa získavať, osvojovať si a rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké, psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi v oblastiach súvisiacich s ďalším vzdelávaním alebo na trhu práce,
   • naučiť sa pracovať s modernými informačnými technológiami,
   • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku svojej vlastnej kultúre, k jazyku, k národným hodnotám krajiny pôvodu a pobytu žiaka,
   • získať a posilňovať úctu k ľudským právam  a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
   • pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, medzi národnostnými a etnickými skupinami, náboženskej tolerancie,
   • naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť,
   • naučiť sa kontrolovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie, rešpektovať všeľudské etické hodnoty,
   • získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.

    

   Ciele vzdelávania sa odvíjajú od zmyslu vzdelávania. Svetová konferencia o vzdelávaní pre všetkých (UNESCO, 1993) uznala sedem účelov na učenie sa:

   • prežiť,
   • plne rozvinúť svoje schopnosti,
   • žiť a pracovať v dôstojnosti,
   • zúčastniť sa na rozvoji spoločnosti,
   • zdokonaliť kvalitu svojho života,
   • robiť informované rozhodnutia,
   • pokračovať v učení sa.

   Uvedené účely vzdelávania umožňujú sformulovať najširší zmysel výchovy, čo je v súlade so štyrmi piliermi vzdelávania pre 21. storočie.

    

   Základné vzdelávacie ciele:

   1. cieľ = naučiť sa poznávať – prírodu a kultúru i vlastnú osobnú prirodzenosť a kultúrnosť. Tento cieľ sa sústreďuje najmä na:

   • Osvojovanie a odkrývanie poznatkov: faktických, koncepčných a procedurálnych
   • Rozvíjanie poznávacích schopností: opätovne si vybaviť z dlhodobej pamäte informácie, porozumieť a konštruovať zmysel  a význam, aplikovať koncepčné a procedurálne poznatky v danej situácii, analyzovať celok, vyhodnocovať a kreovať.
   • Zaraďujeme sem i schopnosť využívať viaceré informačné zdroje, technológie, ale aj sebakontrolné a sebariadiace schopnosti.
   • Taktiež sa týmto cieľom zdôrazňuje aj schopnosť poznávať vlastné individuálne postupy a štýly v učení sa.

   2. cieľ = naučiť sa konať

   • Správne, kvalitne, účinne, cieľavedome zasahovať,
   • Inovatívne meniť,
   • Dômyselne zdokonaľovať veci okolo seba,
   • Naučiť sa spolupracovať v tíme so zmyslom pre osobnú zodpovednosť,
   • Plánovať so znalosťou poznatkov, organizovať činnosť,
   • Kontrolovať s využitím spätnej väzby a regulovať vlastné i cudzie konanie,
   • Motivovať a viesť pracovnú skupinu,
   • Projektovať postupy,
   • Tvorivo riešiť zadania
   • Zhotovovať diela.

   3. cieľ = naučiť sa hodnotiť

   • Posudzovať kvalitu, efektívnosť,
   • Rozhodovať o postupe,
   • Vyberať,
   • Určovať priority,
   • Orientovať sa v hodnotových systémoch alebo modeloch.

   4. cieľ = naučiť sa dorozumievať a porozumieť si

   • Využívať a podeliť sa o skúsenosti,
   • Vedieť sa vyjadrovať slovami, pohybom, vlastným osobným štýlom,
   • Uplatňovať všetky formy sociálnej komunikácie, ktorými sú hovorový jazyk, písomný jazyk, číselný jazyk, grafický jazyk, jazyk tela aj jazyk počítačov.

    

   Ciele školy

   1. Udržiavať vysokú úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorého výstupom budú vzdelaní a osobnostne vyspelí žiaci, ktorí sa budú vedieť uplatniť v praxi.
   2. Vytvoriť v škole také prostredie, v ktorom žiaci budú cítiť priateľskú atmosféru založenú na dôvere medzi učiteľmi a žiakmi, ochotne spolupracovať pri dosahovaní výchovno-vzdelávacích cieľov.
   3. Všestranne rozvíjať osobnosť žiaka, dbať na jeho harmonický rozvoj. Nech získané vedomosti podnecujú žiaka k celoživotnému vzdelávaniu, neustálemu osobnostnému rastu, samostatnosti a zodpovednosti za svoje konanie a formovania progresívneho životného štýlu.
   4. Kvalitne pripravovať žiakov na vysokoškolské štúdium, ale aj pre prax a reálny život
   5. Venovať pozornosť nadaným žiakom a umožňovať im nadštandardnú prípravu na predmetové olympiády a iné súťaže, viacerí naši žiaci úspešne reprezentovali Nitriansky samosprávny kraj, ale aj Slovenskú republiku, za čo im bol udelený Pamätný list sv. Gorazda.
   6. Formovať pedagogický zbor tak, aby odborne aj metodicky zvládol náročnú prácu so žiakmi.
   7. Umožňovať a dbať na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov pri zvyšovaní kvality ich pedagogickej činnosti.
   8. Širokou ponukou voliteľných predmetov predovšetkým maturitnom ročníku umožniť žiakom veľmi kvalitnú prípravu na vysokoškolské štúdium.
   9. Naďalej zachovať širokú ponuku cudzích jazykov – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky.
   10. Využívať delené vyučovacie podľa podmienok školy na individuálnu prácu so žiakmi.
   11. Vytvoriť škole účinný preventívny systém pod dohľadom výchovného poradcu a koordinátorov, ktorý eliminuje negatívny vplyv patologických javov na žiakov.
   12. Pokračovať v realizácii nemeckej jazykovej skúšky DSD II.
   13. Vo výchovnovzdelávacom procese dbať na výchovu k ľudským právam a hodnotám, žiakom štepovať dôležitosť ochrany životného prostredia a poskytnúť im základy finančnej gramotnosti.
   14. Spolupracovať s odbornou organizáciou, študentským parlamentom, rodičovskou verejnosťou a radou školy pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu.
   15. Vytvárať priaznivé podmienky pre krúžkovú záujmovú a mimoškolskú činnosť žiakov.
   16. Neustále skvalitňovať vybavenie kabinetov učebnými pomôckami a knižničné zázemie školy.
   17. Realizovať komplexnú modernizáciu budov školy (výmena okien, oprava fasád, výmena strešnej krytiny, modernizácia kúrenia a vnútorných priestorov školy).
   18. Úplne zrekonštruovať telocvičňu, ktorá je na hranici havarijného stavu.
   19. Neustále vylepšovať vybavenie školy počítačmi a IKT a prístup na internet.
   20. Zlepšovať areál školy funkčne aj esteticky.
   21. Zabezpečiť a udržať kvalitu školskej jedálne ako dôležitej súčasti školy podávaním nutrične vhodnej stravy v hygienickom a kultúrnom prostredí.
   22. Udržiavať a neustále budovať dobré meno školy na základe dosiahnutých výsledkov a dobrej tradície školy (založená v roku 1842).

    

   Veľkosť a vybavenie školy

       Gymnázium v Nových Zámkoch je plno organizovaná všeobecnovzdelávacia škola so štvorročným a osemročným vzdelávacím programom. Poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie – vyššie sekundárne, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu a maturitnej skúšky.

      Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške.

      Vo štvorročnom vzdelávacom programe sú v ročníku zvyčajne tri triedy, v osemročnom jedna trieda, takže celkový počet žiakov sa pohybuje v intervale 520 až 570. Areál školy je umiestnený v centre mesta, má veľmi výhodnú polohu, lebo je dostupný z každej strany a nachádza sa aj blízkosti železničnej aj autobusovej stanice, čo je pre dochádzajúcich žiakov veľmi výhodné. Rozloha areálu je 15 000 0m2 a okrem budov, v ktorých prebieha vyučovanie, zahŕňa aj školské ihrisko a parkovú zeleň. Prostredie je veľmi vhodné na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.

    

   Materiálno-technické podmienky

   Školu tvorí šesť budov:

      Hlavná budova = Je to dvojposchodová budova s čiastočným suterénom postavená v roku 1911, je národnou kultúrnou pamiatkou. Obsahuje 23 učební rozličnej veľkosti a sedem kabinetov. Na prízemí je odborná učebňa a laboratórium pre výuku biológie, malá telocvičňa (20x10m), štyri kabinety, jedna učebňa prerobená na pohybové aktivity, 3 triedy pre teoretickú výuku a toalety. Z prízemia sa možno dostať do suterénu, kde sú dve miestnosti slúžiace na skladovanie nepoužívaných učebníc a pomôcok. Prvé poschodie tvorí sedem tried, fyzikálne laboratórium, jedna menšia učebňa na vyučovanie skupín, dva kabinety a toalety. Z prvého poschodia je prechod do ďalších dvoch budov školy. Na druhom poschodí je 5 tried, odborná učebňa a laboratórium chémie, 3 menšie učebne na vyučovanie skupín, z ktorých je jedna vybavená počítačmi. Okrem toho je tu jeden kabinet a toalety.

      Súbežne s hlavnou budovou sa postavila budova slúžiaca ako služobné byty pre riaditeľa školy a školníka. Prízemie tejto budovy bolo upravené na učebne pre vyučovanie cudzích jazykov, v súčasnosti sa na tieto účely nevyužíva. Aj táto budova je národnou kultúrnou pamiatkou.

      V roku 1958 bola za hlavnou budovou postavená dvojpodlažná budova so zvýšeným suterénom. V tejto budove sa na vyučovanie využívajú len priestory na prízemí, kde sa nachádzajú dve učebne informatiky, kabinety, z ktorých sú využité len dva a toalety.

        K hlavnej budove sa prvýkrát pristavali prevádzkové priestory v roku 1978. Táto budova má v suteréne kotolňu a dielňu, na prízemí sa nachádzajú administratívne priestory (sekretariát, riaditeľňa, zasadacia miestnosť, mzdové oddelenie, zástupcovia riaditeľa, ekonomické oddelenie a malá zborovňa) a toalety. Na prvom poschodí sú 2 triedy, toalety, tri kabinety a školský bufet. Druhé poschodie obsahuje tri triedy, kabinet, toalety a miestnosť vyčlenenú pre študentský parlament.

      Od roku 1998 je súčasťou školy ďalšia budova pristavená a prepojená s hlavnou budovou. Je školská jedáleň a učebne. Budova je trojpodlažná, na prízemí sú prevádzkové a administratívne priestory školskej jedálne, na prvom poschodí sa nachádza výdajňa stravy pre 450 stravníkov a toalety, na druhom poschodí sú štyri kabinety, jedna trieda, päť odborných učební (cudzie jazyky, geografia) a toalety.

      V roku 2002 zriaďovateľ školy – Nitriansky samosprávny kraj odkúpil od Mesta Nové Zámky telocvičnú halu a dal ju do správy Gymnázia v nových Zámkoch. Hala obsahuje hraciu plochu o rozlohe 800 m2, gymnastickú časť, prezliekareň, sprchy, sklady na náradie a toalety.

      Medzi telocvičňou a budovami školy sa nachádza hádzanárske ihrisko s asfaltovým povrchom a basketbalové ihrisko.

      Z uvedeného vidno, že školské priestory sú dostatočne veľké na daný počet žiakov, či už ide o triedy, odborné učebne alebo telocvičné priestory. Každá trieda je vybavená počítačom, dataprojektorom a reproduktormi a je pripojená na internet. V triedach sú keramické tabule a tam, kde ostali klasické tabule sa na ne píše bezprašnými písacími prostriedkami. Pri vyučovaní sa využívajú aj interaktívne tabule.

      Počet učební na informatiku je dostatočný, každý žiak môže na vyučovacej hodine pracovať   s počítačom samostatne. Jedna učebňa je vybavená tabletmi. V týchto učebniach sa nevyučuje len informatika, ale aj iné predmety podľa požiadaviek vyučujúcich.

      V škole sú dobre vybavené odborné učebne a laboratóriá pre vyučovanie fyziky, chémie, biológie, geografie, cudzích jazykov a dejepisu. Solídne je vybavená aj knižnica školy ako aj telocvičné priestory.

      Veľmi dobre je vybavený knižný fond v nemeckom jazyku, vlastné knižničné zázemie má aj anglický, rusky, francúzsky a španielsky jazyk. Nákup odbornej literatúry a učebných pomôcok výrazne podporujú rodičia prostredníctvom svojho občianskeho združenia.

      Súčasťou školy je školská jedáleň, kde sa majú možnosť kvalitne stravovať žiaci aj zamestnanci školy. V čase vyučovania je k dispozícii bufet. Zástupcovia študentského parlamentu a členovia redakčnej rady školského časopisu majú vyčlenenú miestnosť, kde sa môžu stretávať.

    

   Charakteristika žiakov

      Škola je výberová, každý rok sa robia prijímacie skúšky, ktoré musí absolvovať každý žiak, pokiaľ to zákon neukladá inak. Pretože záujem väčšinou prevyšuje možnosti prijatia, prijímaní sú zvyčajne len vyznamenaní žiaci. Všetci sú zo sociálne podnetného prostredia , čo umožňuje koncentrovať pedagogické úsilie na vyučovací proces a prácu so žiakmi, ktorí reprezentujú školu na rozličných súťažiach. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia sú škole vo veľmi malom počte. Zriedkavo študujú na škole žiaci vyžadujúci špeciálne výchovno –vzdelávacie potreby. Ich štúdium je bez vážnejších problémov.  Na škole sú žiaci, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v predmetových súťažiach. Ich príprava si vyžaduje individuálny prístup nielen na vyučovacích hodinách, ale aj v čase mimo vyučovania. Spádová oblasť školy je okres Nové Zámky, hlavne mesto Nové Zámky a juhozápadná časť okresu. Do školy chodia aj žiaci z obcí susedného okresu Komárno, predovšetkým z jeho severozápadnej časti. Zo vzdialenejších obcí dochádzajú žiaci sporadicky.

   Charakteristika pedagogického zboru

      Škola má 61 zamestnancov, z toho je 44 pedagogických. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú podmienky pre odbormi aj pedagogickú spôsobilosť. Niektorí pedagogickí zamestnanci nepracujú na plný úväzok, ich zloženie a počet je závislé od voľby voliteľných predmetov v maturitnom ročníku. Vyučovacie hodiny sú odučené odborne, zriedkavo sa stáva, že vyučujúci učí neodborne (ide len o telesnú a etickú výchovu). Vekový priemer pedagogických zamestnancov je vysoký, len šesť vyučujúcich má kratšiu pedagogickú prax ako 15 rokov. To je síce výhodné, pretože vyučujúci majú bohaté skúsenosti v práci so žiakmi, ale do budúcna to prináša riziko obnovy pedagogického zboru kvalitatívne ekvivalentnými učiteľmi. Vedenie školy tvorí riaditeľ a dvaja zástupcovia riaditeľa, prevádzku a ekonomické oddelenie riadi vedúca ekonomického úseku a školskú jedáleň riadi vedúca školskej jedálne. V škole je deväť predmetových komisií – Slovenský jazyk a literatúra, Anglický a francúzsky jazyk, Cudzie jazyky (nemecký, ruský, španielsky), Občianska výchova a dejepis, Matematika, fyzika, informatika, Chémia, Biológia a geografia, Výchovné predmety, Telesná výchova. Funkciu triedneho učiteľa má devätnásť pedagógov, ktorí majú určených zastupujúcich triednych učiteľov. Na škole pôsobí koordinátor protidrogovej prevencie, koordinátor pre enviromentálnu výchovu. Okrem toho sú poverení niektorí vyučujúci koordináciou iných činností, napr. práca s mládežou (pomoc študentskému parlamentu), účasť žiakov v SOČ, činnosť redakčnej rady školského časopisu (ŠUM) a využívanie IKT pri vyučovaní. Škola  má výchovného poradcu, ktorý pomáha žiakom pri výbere vysokej školy a koordinuje výchovnú činnosť pedagógov. Ďalšie funkcie, ktoré pedagogickí zamestnanci vykonávajú, sú: vedenie školskej knižnice, evidencia a správa učebných pomôcok v jednotlivých kabinetoch, koordinácia externej aj internej propagácie a výzdoby školy, aktualizácia webovej stránky školy a realizácia nemeckej jazykovej skúšky.

   Pedagogický kolektív v tomto zložení je schopný zvládnuť realizáciu školského vzdelávacieho programu tak, aby absolventi školy nemali problém s prijatím na vysoké školy a uplatnením sa v praxi.

   Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

      Vzdelávanie je dynamický a neustále sa vyvíjajúci proces. Bez ďalšieho vzdelávania nemôže  učiteľ držať krok so žiakmi hlavne v predmetoch, ktoré sa veľmi rýchlo rozvíjajú. Preto má ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov dôležité miesto v úlohách a cieľoch školy. V škole sú vytvorené podmienky na ďalšie vzdelávanie učiteľov nielen neobmedzeným prístupom na internet v jednotlivých kabinetoch, nákupom odbornej literatúry, ale aj účasťou na seminároch a školeniach, ktoré sú pre pedagogických pracovníkov organizované.

   Aby bolo vzdelávanie efektívne je potrebné dodržiavať nasledovné požiadavky:

   • Vzdelávanie učiteľov je v súlade s potrebami školy aj učiteľov a bude spĺňať požiadavky, ktoré plnenie školského vzdelávacieho programu bude mať.
   • Vzdelávanie učiteľov nesmie narušovať výchovno-vzdelávací proces.
   • Učiteľ dokladuje absolvovanie viac dňového vzdelávania oficiálne uznávaným dokumentov.

   Pri kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov budú preferované tieto oblasti:

   • Ukončovanie štúdia v strednej škole (záväzne)
   • Modernizácia vyučovacieho procesu
   • Využívanie IKT vo vyučovacom procese
   • Výkon špecializovaných funkcií a činností
   • Využívanie inovatívnych metód a foriem vyučovania
   • Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
   • Rozvoj čitateľskej gramotnosti

   Plán kontinuálneho vzdelávania sa vypracováva každoročne a dáva sa na schválenie zriaďovateľovi.

    

   Organizácia prijímacieho konania

      Gymnázia majú na prijímaciu skúšku určené profilové predmety slovenský jazyk a literatúru a matematiku na štvorročný aj na osemročný vzdelávací program.

      Žiaci, ktoré majú záujem o štvorročné štúdium, nekonajú prijímaciu skúšku v prípade, ak na Testovaní 9 majú 90%  a vyššiu úspešnosť z obidvoch profilových predmetov t.j. zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Ak toto kritérium nesplnia, musia sa podrobiť prijímacej skúške.

      Prijímacia skúška sa koná v dvoch termínoch v druhom úplnom májovom týždni. Konkrétne termíny a organizáciu prijímacieho konania určuje Odbor školstva Okresného úradu v Nitre. Počty prijatých (plán výkonov) na štvorročný vzdelávaní program určuje zriaďovateľ (Nitriansky samosprávny kraj), na osemročný vzdelávací program Odbor školstva Okresného úradu v Nitre. Plány výkonov sú záväzné.

      Kritériá prijatia musia byť zverejnené do konca marca príslušného školského roka na verejne dostupnom mieste školy. Musia byť v nich uvedené podmienky pre uchádzačov o štúdium v škole, zložky ktoré sa hodnotia a bodovací systém zložiek prijímacej skúšky.

      Vo štvorročnom vzdelávacom programe sa pri prijímaní boduje: prospech žiaka od šiesteho ročníka po prvý polrok deviateho ročníka základnej školy, Testovanie 9, účasť na predmetových olympiádach a športových súťažiach a úspešnosť v písomnej prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

      V osemročnom vzdelávacom programe sa bodujú výsledky žiaka v piatom ročníku základnej školy, Testovanie 5, účasť na predmetových olympiádach a súťažiach a úspešnosť v testoch prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. V obidvoch vzdelávacích programoch pri rovnosti bodov viacerých žiakov sa berie do úvahy zdravotný stav žiaka a jeho účasť v základnej umeleckej škole. Z testov prijímacej skúšky musí mať žiak minimálne dvadsať percentnú úspešnosť, inak nevyhovie podmienkam prijatia do školy.

      Prihláška žiaka do školy musí byť doručená do stanoveného termínu a musí byť v nej jasne vyznačený, ktorý termín prijímacej skúšky chce žiak absolvovať – prvý alebo druhý. Ak žiak vyhovel kritériám prijatia úspešným absolvovaním Testovania 9 (90% SJL a 90% MAT) musí riaditeľ školy do desiatich dní vydať rozhodnutie o prijatí žiaka. Toto kritérium pre uchádzačov o osemročný vzdelávací program neplatí. Žiaci, ktorí absolvujú písomnú prijímaciu skúšku, musia byť do troch dní od druhého termínu prijímacej skúšky informovaní o svojej úspešnosti na verejne prístupnom mieste. Zverejňovanie výsledkov prijímacej skúšky musí byť anonymné, žiaci počas prijímacieho konania majú pridelený kód, pod ktorým sú evidovaní. Ak žiak na prijímacej skúške uspel, zákonný zástupca ho zapíše do školy osobným doručením zápisného lístka, ktorý vydal riaditeľ základnej školy. Ak zákonný zástupca zápis v daný termín neuskutoční a nedohodne ani náhradný termín, bude rozhodnutie o prijatí žiaka zrušené a prijme sa ďalší žiak podľa poradia úspešnosti na prijímacej skúške.

      Ak je zákonný zástupca žiaka s rozhodnutím riaditeľa školy nespokojný, môže sa voči rozhodnutiu riaditeľa školy odvolať do piatich dní od doručenia rozhodnutia zriaďovateľovi školy prostredníctvom riaditeľa školy. Zriaďovateľ po posúdení odvolania môže rozhodnutie riaditeľa školy zmeniť. Ak sa žiak zo závažných, hlavne zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky, riaditeľ školy podľa okolností určí náhradný termín. Toto miesto musí byť v poradovníku rezervované a poradovník žiakov sa uzatvorí až po vykonaní náhradného termínu.

      Po absolvovaní zápisu doručením zápisného lístka do školy sa prijímacie konanie pre žiaka končí. Do školy môže v septembri nastúpiť len vtedy, ak úspešne ukončí príslušný ročník základnej školy. Postup pri prijímaní žiakov na štvorročný aj osemročný vzdelávací program je rovnaký.

      Prijímanie žiakov prestupom je možné len zo stredných škôl maturitného typu. Pokiaľ škola, odkiaľ žiak prestupuje má iný učebný plán, riaditeľ školy musí stanoviť rozdielové skúšky z predmetov, ktoré žiak na danej škole nemal a určiť termín do kedy sa rozdielové skúšky musia uskutočniť. Prestup žiakov na prvý stupeň osemročného vzdelávacieho programu zo základnej školy nie je možný.

   Organizácia maturitnej skúšky

      Žiak maturitného ročníka do 30. septembra príslušného školského roka písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil. Žiak musí povinne maturovať zo štyroch predmetov, z ktorých prvý musí byť slovenský jazyk a literatúra a druhý cudzí jazyk. Druhé dva predmety si volí žiak podľa vlastného výberu. Tieto predmety musia byť súčasťou učebného plánu školy a nemôžu to byť výchovné vyučovacie predmety. Pri výbere tretieho voliteľného  maturitného predmetu si môže žiak vybrať len taký predmet, ktorý mal súhrnnú týždennú hodinovú dotáciu za celý čas štúdia minimálne 6 hodín. Štvrtý predmet nie je podmienený hodinovou dotáciou. Telesná výchova, etická výchova a náboženská výchova, hudobná výchova a výtvarná výchova nemôžu byť podľa súčasnej legislatívy maturitnými predmetmi. Ak chce žiak konať dobrovoľne maturitnú skúšku z ďalšieho predmetu, tiež to písomne oznámi triednemu učiteľovi do 30. septembra. Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov. Zmenu predmetov alebo dodatočné prihlásenie na maturitnú skúšku môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi najneskôr do 15. októbra príslušného školského roku. V osobitných prípadoch (dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav, zmena siete vysokých škôl, respektíve zmena požiadaviek vysokých škôl) môže riaditeľ školy povoliť iný termín prihlásenia žiaka na maturitnú skúšku, najneskôr do 31. januára príslušného školského roku.

      Maturitná skúška z jednotlivých predmetov môže mať externú aj internú časť. Externú aj internú časť majú predmety: slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky a matematika. Ostatné predmety majú len internú časť. Externá časť je písomná a opravuje ju Národný ústav  certifikovaných meraní. Interná časť môže byť písomná aj ústna. Témy písomnej zložky internej časti maturitnej skúšky určuje ministerstvo školstva a opravuje sa na škole podľa vypracovaného vzorového riešenia. Termíny konania externej časti a písomnej formy internej časti určuje ministerstvo školstva, ako aj náhradné termíny konania týchto skúšok. Termín internej časti maturitnej skúšky, okrem jej písomnej formy, určuje riaditeľ školy pod dohode s Odborom  školstva Okresného úradu v Nitre. Opravné termíny externej časti maturitnej skúšky sú určené centrálne, zvyčajne začiatkom septembra. Na ne nadväzuje potom opravný termín internej časti maturitnej skúšky. Žiak sa päť dní pred konaním internej časti maturitnej skúšky (okrem písomnej formy) nezúčastňuje vyučovania. Internú skúšku môže žiak konať maximálne päť dní, pričom v jeden deň môže mať žiak skúšku najviac z troch predmetov. Podmienkou absolvovania úplnej maturitnej skúšky je úspešné ukončenie štvrtého alebo ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu a úspešné absolvovanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Na ústnej časti internej časti maturitnej skúšky sú trojčlenné odborné skúšobné komisie, ktoré musia dodržiavať platnú legislatívu – vyhlášku o ukončovaní štúdia. Za priebeh maturitnej skúšky je zodpovedný predseda školskej maturitnej komisie a riaditeľ školy. Žiakovi, ktorý úspešne vykonal maturitnú skúšku, sa vydá vysvedčenie o maturitnej skúške najneskôr do piatich dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky.

    

   Dlhodobé projekty

    

      Žiaci, ktorí majú záujem môžu získať nemecký jazykový diplom na úrovni B1 alebo B2 v rámci programu, ktorý podporuje Spolková republika Nemecko, kde sa tieto diplomy aj vydávajú. Tento jazykový diplom (DSDII) je uznávaný ako náhrada štátnej jazykovej skúšky vo všetkých nemecky hovoriacich krajinách.

     V rámci enviromentálnej výchovy s uzatvorila zmluva s miestnou firmou na likvidáciu komunálneho odpadu. Firma dodala škole nádoby v ktorých sa zhromažďuje triedený komunálny odpad a potom sa odváža. Podobne je to aj s likvidáciou elektrického a elektronického odpadu.

      Predmetová komisia slovenského jazyku a literatúry spolupracuje s Okresnou knižnicou Antona Bernoláka pri organizovaní stretnutí s významnými osobnosťami literárneho a kultúrneho života. Veľmi úzka  a bohatá je spolupráca s okresnými štruktúrami Slovenského Červeného kríža prostredníctvom žiakov organizovaných v Mládeži Červeného kríža pri Gymnáziu v Nových Zámkoch. Okrem osvetových akcií, ktoré robia žiaci školy na základných a materských školách, organizujú každoročne okresné majstrovstvá mladých záchranárov. Veľký humánny rozmer má získavanie prvodarcov a trvalých darcov krvi z radov plnoletých žiakov a zamestnancov školy. Predmetová komisia anglického jazyka je zapojená do medzinárodnej iniciatívy miest, ktoré nesú v názve New Castle – Nové Zámky. Zatiaľ prebieha komunikácia písomne, neskôr sa plánujú výmenné pobyty žiakov. Škola je zapojená do programu  IINFOVEK, prostredníctvom ktorého získava počítače  na vyučovanie informatiky.

      Škola spolupracuje s niektorými vysokými školami, kde študujú budúci učitelia. Poskytuje im učiteľov na realizáciu pedagogickej praxe poslucháčov. Najintenzívnejšia je spolupráca s UKF v Nitre , okrem pedagogickej praxe spolupracujeme aj v každoročnej súťaži, ktorú UKF v Nitre vypísala – Mladý prekladateľ. Naši žiaci v tejto súťaži dosahujú vynikajúce výsledky, pravidelne umiestňujú na medailových pozíciách. Škola je zapojená do projektu modernizácie a zvyšovania energetickej úspornosti budov. V rámci tohto programu sa uskutoční výmena okien, zateplenie budov a modernizácia kúrenia a elektroinštalácie v budovách.

    

   Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

      Spolupráca školy s rodičmi je veľmi intenzívna, práve preto sa na škole prakticky nevyskytujú prípady záškoláctva alebo iných negatívnych javov. Triedni učitelia sú v neustálom kontakte s rodičmi žiakov a preto nežiadúce javy sú v začiatkoch odstránené.

      Stretnutia s rodičmi sú organizované zvyčajne štyrikrát ročne, individuálne podľa potreby. Stretnutia s rodičmi žiakov sú organizované vždy v jednom termíne a na škole musia byť prítomní všetci vyučujúci, aby mohli v prípade potreby prebiehať konzultácie s rodičmi týkajúce s vyučovania hociktorého predmetu. Tento systém stretnutí sa osvedčil ako dobrý a umožňuje zachytiť a vyriešiť vznikajúce problémy pri výchovno-vzdelávacom procese, už v začiatkoch. Rodičia majú vytvorenú svoju správnu radu, prostredníctvom ktorej výdatne pomáhajú pri zlepšovaní vybavenia školy učebnými pomôckami. Okrem toho sa z týchto prostriedkov financujú mnohé aktivity žiakov predovšetkým kultúrne a športové (organizácia kultúrnych akcií – imatrikulácia, študentský ples, organizácia rôznych športových súťaží).

      Rada školy podľa štatútu zasadá spravidla štyrikrát ročne.  Rada školy schvaľuje plány výkonov, vyjadruje sa k profilácii školy, k používaniu rozpočtových prostriedkov, volí riaditeľa školy a vyjadruje sa ku každému rozhodnutiu riaditeľa školy, ktoré významným spôsobom ovplyvňuje profiláciu školy alebo majetok školy. Rada školy sleduje úroveň  a kvalitu vyučovacieho procesu a v prípade potreby žiada prijať opatrenia na zlepšenie výchovno – vzdelávacieho procesu.

      Rada školy je jedenásťčlenná. Je tvorená štyrmi členmi, ktorí sú nominovaní zastupiteľstvom Nitrianskeho samosprávneho kraja, tromi členmi z radov rodičov žiakov školy, dvoma členmi z radov pedagogického zboru, jedným členom ktorý zastupuje nepedagogických zamestnancov a jeden člen je delegovaný študentským parlamentom školy. Členovia rady školy si volia predsedu, ktorý potom zvoláva zasadnutia rady školy.  V čase voľby riaditeľa školy sa počet členov rozširuje na štrnásť – jeden člen je delegovaný odborom školstva Okresného úradu v Nitre, jeden člen je určený zo štátnej školskej inšpekcie , ŠIC Nitra a jeden člen je delegovaný zriaďovateľom. Patríme medzi prvé školy, kde si žiaci zvolili Študentský parlament. Predseda študentského parlamentu predostiera vedeniu školy návrhy a požiadavky žiakov na zlepšenie spolupráce medzi žiakmi a učiteľmi, na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a organizovanie rôznych študentských aktivít a podujatí. Okrem toho s predseda študentského parlamentu zúčastňuje zasadnutí rady školy.

      Kvôli spestreniu a skvalitneniu vyučovania telesnej výchovy škola spolupracuje so športovými klubmi v rámci mesta a blízkeho okolia. Sú to atletický klub, hádzanársky klub, klub športového aerobiku, stolnotenisový klub, šachový klub a plavecký oddiel.

      Práca výchovného poradcu si vyžaduje spoluprácu s inými zariadeniami, preto výchovný poradca spolupracuje predovšetkým s okresným centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie. Podľa potreby spolupracuje aj s odborníkmi, predovšetkým so psychológom pre deti a mládež. Výchovný poradca spolupracuje aj so základnými školami, kde napomáha žiakom deviateho ročníka pri výbere strednej školy a vysvetľuje nároky, ktoré sú kladené na žiaka, ktorý sa rozhodol pre gymnaziálne štúdium.

    

   Škola ako životný priestor

      Cieľom všetkých zamestnancov školy je vytvoriť také prostredie, v ktorom sa všetci účastníci výchovnovzdelávacieho procesu cítia príjemne. V prvom rade sa požaduje, aby proces bol realizovaný tak, aby žiaci mohli vyjadrovať svoje názory slobodne, ale kultivovane, aby neboli bariéry medzi vyučujúcimi a žiakmi, aby pracovná atmosféra bola tvorivá a priateľská. Na vyučovacích hodinách sa kladie dôraz na to, že každý človek je aktívnym budovateľom životného prostredia, ktoré limituje kvalitu života každého jedinca.

      Preto je potrebné dbať na poriadok v triedach  a na chodbách, na správne hygienické návyky, na kultúrnosť a kultúru žiakov. Poriadok sa týka aj vonkajších priestorov školy, žiaci počas krúžkovej činnosti upravujú školský areál, robia projekty na úpravu okolia školy. V priestoroch školy sa realizovali viaceré projekty žiakov, ktoré zvýšili nielen estetiku priestorov školy, ale aj skvalitnili výchovno-vzdelávací proces, napríklad vybudovanie lavičiek a fitnes triedy, kde sa zakúpilo aj športové vybavenie. V tomto trende treba pokračovať. Dôraz sa kladie na poriadok v školskej jedálni, kultúrnosť stravovania a správanie sa pri konzumácii obedov.

      Dôležitá je informovanosť žiakov o dianí na škole. Vytvorené sú informačné tabule a nástenky, kde sú neustále zverejňované aktuálne informácie. Informačné tabule sú štruktúrované na  informácie o maturitnej skúške a informácie o možnostiach štúdia na vysokých školách. Okrem toho sú na chodbách vyčlenené priestory pre obrazovú galériu bývalých absolventov školy, pre obrazy významných absolventov školy, pre obrazy kultúrnych a literárnych osobností Slovenska a jedna informačná tabuľa je venovaná najlepším absolventom školy, ktorí získali cenu absolventa školy udeľovanú každoročne za významné úspechy v súťažiach a reprezentáciu Gymnázia Nové Zámky. Cena sa udeľuje pri slávnostnej rozlúčke so žiakmi maturitných tried. O udalostiach na škole sú žiaci informovaní prostredníctvom školského rozhlasu ako aj školského časopisu, ktorí si žiaci vydávajú sami. Oznamy študentského parlamentu sú tiež šírené písomnou formou (plagáty, nástenné oznamy) alebo prostredníctvom školského rozhlasu.

      Takisto odborová organizácia má vyčlenenú nástenku na informovanie o aktivitách odborového zväzu a členov odborov na škole. Budovanie harmonickej a priateľskej atmosféry v škole patrí medzi dôležité ciele školy.

    

   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

      Aby nevznikla mimoriadna udalosť na škole, je potrebné vytvárať optimálne podmienky na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov aj pracovníkov školy. Zamestnanci školy sú pravidelne školení a preskúšavaní z predpisov o bezpečnosti práce na pracovisku a z predpisov o protipožiarnych opatreniach. Tieto školenia sú v pravidelných časových intervaloch a sú evidované u bezpečnostného technika školy. Na pracovisku sa neustále uskutočňujú kontroly pracovníkmi hasičského záchranného zboru, ako aj pracovníkmi Krajského inšpektoriátu bezpečnosti práce. Prijaté opatrenia (ak nejaké sú) sa musia bezpodmienečne v stanovených termínoch odstrániť. Škola nemá mimoriadne rizikové pracoviská, je dobre vybavená hasiacimi prístrojmi aj hydrantami. Telocvične sú každoročne preverované odborníkmi a zistené nedostatky sa okamžite odstraňujú. Bezpečnosť žiakov sa tiež nepodceňuje. Každý začiatok školského roka sú žiaci poučení, kde sú núdzové východy, ako čo najrýchlejšie opustiť učebne v prípade mimoriadnej udalosti. Opustenie učební sa aj prakticky prevádza. Na začiatku školského roka sú žiaci poučení ako sa majú bezpečne správať v telocvični a v odborných učebniach. Toto poučenie potvrdzujú svojim podpisom. Okrem toho sa žiakom na vyučovacích hodinách zdôrazňuje bezpečnosť pri presune do školy a domov, aby sa maximálne predišlo riziku aj mimo areálu.

      Zásady BOZP pri výchove a vzdelávaní sú zachytené aj v Pracovnom poriadku školy, v školskom poriadku, v prevádzkových poriadkoch telocviční a školskej jedálne, v laboratórnych poriadkoch. Škola má vypracovaný požiarno-evakuačný plán a požiarno-poplachové smernice. Na správnosť a dodržiavanie predpisov dohliadajú profesionálny zamestnanci - bezpečnostný technik a požiarny technik.

   V oblasti BOZP a PO sa kladie dôraz na:

   • Systematické a odborné pôsobenie technika BOZP a požiarneho technika v škole (pravidelné školenia, poučenie a testovanie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, nácvik evakuácie školy pri cvičnom poplachu).
   • Poučenie a informovanie žiakov o bezpečnosti a ochranu zdravia počas výchovno – vzdelávacieho procesu (laboratórne cvičenia z biológie, chémie, fyziky, vyučovanie telesnej výchovy v telocvičniach a v celom areáli školy, počas LVVK, na výletoch a exkurziách), zabezpečenie dozoru nad žiakmi počas vyučovania i počas aktivít, ktoré sú organizované školou.
   • Uskutočňovanie prevencie pred školskými úrazmi a dôkladná evidencia školských a pracovných úrazov.
   • Organizovanie preventívnych školení zamestnancov školy tak, aby boli schopní poskytnúť predlekársku prvú pomoc pri úrazoch.
   • Vytváranie vhodných pracovných podmienok, pri ktorých sa problematika BOZP stane súčasťou vyučovania predmetov, kde ochrana žiakov pred sociálno – patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím zabezpečuje ich zdravý vývin. Vytváranie bezpečného a hygienicky vyhovujúceho prostredia v súlade so zásadami psycho- hygieny.
   • Uskutočňovanie predpísaných pravidelných kontrol školských priestorov ( elektrická inštalácia, hasiace prístroje, elektrospotrebiče, bleskozvody, rozvody plynu, používanie pracovných odevov a ochranných pomôcok), aby nebola ohrozená bezpečnosť a  zdravie žiakov i zamestnancov školy.
   • Pravidelné každoročné oboznamovanie žiakov na triednických hodinách s pravidlami BOZP, účasť na inštruktáži žiak potvrdzuje svojim podpisom.

    

   Charakteristika školského vzdelávacieho programu

   Zameranie školy a stupeň vzdelania

    

      Gymnázium je všeobecnovzdelávacia škola, ktorej hlavnou úlohou je príprava žiakov na vysokoškolské štúdium rozličného zamerania. Pri zisťovaní príčiny, prečo sa rozhodol žiak pre našu školu, je odpoveď žiakov aj rodičov prakticky jednotná – majú záujem o kvalitnú prípravu žiaka na úspešné zvládnutie prijímacej skúšky na vysokú školu. V terajšej situácii, keď nie je problémom sa dostať na vysokú školu aj z iného typu strednej školy, mohlo by sa konštatovať, že táto funkcia gymnázia zaniká. Pri zisťovaní úspešnosti prijatia našich absolventov na vysoké školy, dosahujeme každý rok viac ako 90 – percentnú úspešnosť, často aj 95 – percentnú. Toto je jeden fakt, v prospech štúdia na gymnáziu, druhý ešte dôležitejší je ten, že absolventi gymnázia vysokú školu aj úspešne absolvujú, kým absolventi iných stredných škôl často štúdium na vysokej škole nedokončia. Škola sa od roku 1990 neustále profilovala a hľadali sa najvýhodnejšie učebné plány, ktoré by odrážali potreby praxe. Napokon sa podarilo zaviesť taký učebný plán, ktorý je flexibilný a umožňuje skĺbiť potreby žiakov a možnosti školy. Jednoznačne je najflexibilnejší, možno v ňom ideálne skĺbiť potreby žiakov a možnosti školy. Práve zavedenie učebného plánu s výraznou dotáciou voliteľných hodín v maturitnom ročníku výrazne zlepšilo úspešnosť  našich absolventov na vysokých školách. Veľkých kladom tohto plánu je to, že žiaci maturitného ročníka majú minimálne množstvo povinných hodín a maximálne množstvo voliteľných hodín. To umožňuje profiláciu žiaka na žiadaný smer, umožňuje mu výber takých predmetov, ktoré sú na danej vysokej škole profilujúce. Ďalšia výhoda je tiež nezanedbateľná – na vyučovacích hodinách sa stretávajú žiaci a učitelia, ktorí majú spoločný cieľ, žiaci sa nemusia daný predmet učiť, ale chcú sa ho učiť. Je dobré, že štátny vzdelávací program umožňuje v maturitných ročníkoch dostatočné množstvo voliteľných predmetov. Profilácia školy zostáva naďalej rovnaká – úspešne pripravovať žiakov na vysokoškolské štúdium v rozličných smeroch. Podľa toho je navrhnutý aj učebný plán školy a jednotlivé predmety. Učebné plány štvorročného aj osemročného štúdia sú navrhnuté tak, aby bol maximálny počet voliteľných hodín v maturitnom ročníku. Učebné plány akceptujú nutnosť ovládania cudzích jazykov a zároveň nedochádza k takej redukcii učiva a časovej dotácie v ostatných predmetoch, aby sa pri profilácii v maturitnom ročníku nemohol žiak dobre pripravovať na zvolený typ vysokej školy. Náročnejšie je štúdium v triede s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy, lebo športová príprava je plánovaná zvyčajne nad rámec povinného počtu vyučovacích hodín v ostatných triedach. S profiláciou školy súvisí aj skladba vyučovaných predmetov. Ak chce škola vychovávať absolventov súcich na rôzne typy vysokých škôl, nie je možné vynechať niektorý z predmetov doplňujúci všeobecné vzdelanie. Preto zmena vyučovaných predmetov nie je nutná, nutné je zmeniť spôsob vyučovania predmetov – predovšetkým učiť chápať žiakov predmety komplexnejšie a viac zdôrazňovať medzipredmetové vzťahy, aby žiaci pochopili, že izolovane chápať jednotlivé predmety neumožňuje kvalitne poznať okolitý svet a javy v ňom. Aby sme naďalej udržali vysokú úroveň gymnaziálneho štúdia v našej škole, v školskom vzdelávacom programe sú vytýčené tieto úlohy:

   • Posilnenie vyučovania slovenského jazyka a literatúry v maturitnom ročníku
   • Posilnenie vyučovania cudzích jazykov tak, aby žiaci, ktorí majú o to záujem, zvládli maturitnú skúšku z dvoch cudzích jazykov na úrovni B2
   • Široká ponuka výberu cudzích jazykov (anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky
   • Pokračovanie v jazykovej skúške DSD
   • Zavedenie vyučovania voliteľných predmetov podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek žiakov
   • Posilnenie vyučovania všetkých všeobecných gymnaziálnych predmetov, tak by žiaci získali solídne základy v prírodovedných aj v spoločenskovedných predmetoch
   • Umožnenie prístupu učiteľov i žiakov ku všetkým informačným zdrojom
   • Zvyšovať vyučovanie prierezových tém, ktoré posilňujú medzi predmetové vzťahy a umožňujú komplexnejšie chápanie poznatkov a súvislostí
   • Modernizovanie didaktickej techniky, ale aj vyučovacích metód a postupov
   • Delenie žiakov na skupiny využívať na zvýšenie individuálneho prístupu k žiakom a na zvýšenie efektivity vyučovacieho procesu
   • Zvyšovanie záujmu žiakov o štúdium prírodovedných predmetov a záujmu o štúdium technických odborov
   • Zapájanie žiakov do predmetových olympiád a súťaží prostredníctvom krúžkovej činnosti
   • Podporovať trend celoživotného vzdelávania
   • Umožňovať učiteľom odborný aj kariérový rast
   • Pokračovanie v procese vybavenia školy IKT technológiami
   • Krúžkovú a mimoškolskú činnosť tiež využívať na zapojenie žiakov do SOČ, športových súťaží a iných aktivít
   • Venovanie zvýšenej pozornosti žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakom so zdravotným postihnutím
   • Podporovanie aktivít zameraných na oblasť protidrogovej prevencie a šírenia návykových látok v školskom prostredí
   • Posilnenie vyučovania telesnej výchovy
   • Podporovanie účasti žiakov na exkurziách, LVVK, kultúrnych akciách a výletoch s cieľom lepšieho poznania Slovenska, zvýšenia kultúrneho rozhľadu a zlepšenia motorických schopností
   • Neustála spolupráca s rodičmi žiakov školy prostredníctvom ZRPG a Správnou radou ZRPG umožňujúca výmenu názorov a postrehov rodičov so zamestnancami školy

   Žiaci školy sa pravidelne zúčastňujú charitatívnych akcií, v týchto aktivitách bude škola pokračovať, lebo pozitívne formujú charakter žiakov (Liga proti rakovine, Úsmev ako dar, Biela pastelka, Deň narcisov a iné.) Dlhoročnú tradíciu má vydávanie školského časopisu ŠUM, v tejto tradícii treba pokračovať.

    

   Vzdelávanie vo voliteľných predmetoch

      V učebných plánoch sú vymedzené voliteľné predmety do maturitných ročníkov. V osemročnom vzdelávacom programe sú v siedmom ročníku 2 hodiny určené predovšetkým na to, aby žiaci nestratili kontinuitu vo vzdelávaní dejepisu, biológie a geografie. Ak žiak nemá záujem o tieto predmety, môže využiť tieto dve hodiny na vyučovanie nemeckého jazyka (ak je v skupine DSD). Ak si žiaci nevyberú ani túto možnosť, môže sa vytvoriť skupina s iným voliteľným predmetom, ktorý je v ponuke školy. Skupina voliteľného predmetu musí mať minimálne 12  žiakov, vo výnimočnom prípade môže byť menšia. V maturitných ročníkoch majú žiaci 16 hodín na voliteľné predmety. Volia si tri štvorhodinové bloky a dve dvojhodinové predmety, podľa toho, z ktorých predmetov chcú mať maturitnú skúšku. Štvorhodinové predmety sú zvyčajne zamerané na teoretickú výuku, dvojhodinové sú venované seminárom a cvičeniam, alebo laboratórnym prácam. Tieto skupiny môžu tvoriť žiaci zo štvorročného aj osemročného vzdelávacieho programu.

    

   Dĺžka štúdia a formy a výchovy vzdelávania

      V škole sú dva vzdelávacie programy s dĺžkou štúdia 4 roky a s dĺžkou štúdia 8 rokov. Štúdium v našej škole má formu dennú. V odôvodnených prípadoch môžu žiaci študovať podľa individuálneho učebného plánu. Vo štvorročnom vzdelávacom programe do školského roku 2014/2015 bola vyčlenená jedna trieda s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy. Od 1. 9. 2015 môžu mať gymnaziálne triedy len všeobecné zameranie 7902J. V osemročnom vzdelávacom programe boli pôvodne zamerané triedy na vyučovanie cudzích jazykov. Takisto od 1. 9. 2015 môžu mať len všeobecné zameranie 7902J.

    

   Štúdium v zahraničí

   • v priebehu štúdia môže žiak absolvovať časť štúdia v zahraničí. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletí žiak môže požiadať o štúdium v zahraničí na škole obdobného typu. Po návrate vykoná žiak rozdielovú skúšky za každý ročník, ktorý trávil v zahraničí. Rozdielové skúšky bude konať z predmetov, ktoré neboli v učebnom pláne školy, ktorú navštevoval.

    

   Štúdium podľa individuálneho učebného plánu

   • rozhodnutie o povolení štúdia poľa individuálneho učebného plánu vydáva riaditeľ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka. V žiadosti musí byť uvedený dôvod, na základe ktorého si individuálny študijný plán žiada a vyjadrenie príslušnej inštitúcie potvrdzujúcej oprávnenosť dôvodu (lekár, športový klub, agentúra a pod.). Žiak, pokiaľ mu to uvedený dôvod dovolí, riadne navštevuje školu, absolvuje konzultácie, preskúšanie, o čom sa vedú záznamy. Ak žiak nemôže byť priebežne klasifikovaný, nariadia sa mu komisionálne skúšky z jednotlivých predmetov v takých termínoch, aby mohol byť v danom období klasifikovaný. Komisionálne skúšky nekoná z predmetov telesná výchova, etická výchova a náboženská výchova. Ak je dôvod pre individuálny učebný plán veľmi závažný, môže riaditeľ školy upustiť od povinnosti konať komisionálne skúšky aj z iných predmetov, ale nesmú to byť profilové predmety gymnázia (slovenský jazyka literatúra, matematika, cudzí jazyk).

      Úspešným absolvovaným štvorročného vzdelávacieho programu a úspešným zvládnutím maturitnej skúšky získa žiak úplne stredoškolské vzdelanie ISCED3A. To isté sa vzťahuje aj na úspešné zvládnutie osemročného vzdelávacieho programu s maturitnou skúškou.  Úspešným absolvovaním štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu získa žiak nižšie stredné vzdelanie ISCED2A.

                                     

   Vyučovací jazyk

   V obidvoch vzdelávacích programoch je vyučovací jazyk slovenský.

    

   Profil absolventa

   Naša škola sa snaží vychovať absolventa s týmto profilom:

   • Dosiahne vzdelanostnú úroveň, ktorá mu umožňuje zvládnuť ďalšie štúdium na vysokej škole, svoje poznatky vie uplatniť v praxi aj v živote, má vzdelanostný základ pre celoživotné vzdelávanie osobný a sociálny život
   • Je vychovaný a slušný, pozná a akceptuje morálne hodnoty, hodnoty vzdelania, pozitívne formuje svoje postoje a názory a dokáže podľa nich žiť
   • Získa potrebné spôsobilosti a zručnosti, ktoré neustále rozvíja, je schopný komunikácie, vie vyhľadávať informácie, využiť ich pre svoju potrebu, vie riešiť svoje problémy a je pripravený pre samostatný a zodpovedný život

    

    

   Kompetencie absolventa

   Absolvent štúdiom v našej škole získa tri druhy kompetencií:

   1. Kľúčové kompetencie = sú základné kompetencie pre osobný rozvoj, aktívne občianstvo a sociálne začlenenie
   2. Všeobecné kompetencie = sú základné poznávacie kompetencie – sociálne komunikatívne a interpersonálne
   3. Odborné kompetencie = získava absolvent štúdiom jednotlivých predmetov

   Jednotlivé spôsobilosti sa navzájom prelínajú a majú medzipredmetový charakter.

   Spôsobilosti absolventa gymnázia:

   •  vie preukázať využitie získaných vedomostí a zručností pri štúdiu na vysokej škole, ale i v praxi a v osobnom živote pri riešení životných situácií
   •  Nad rámec povinného učiva ovláda učivo voliteľných predmetov, ktoré si zvolil a je odborne veľmi dobre pripravený na následné vysokoškolské štúdium vo zvolenom odbore
   •  veľmi dobre ovláda slovenský jazyk, vie sa veľmi dobre vyjadrovať ústne i písomne, ovláda rozličné slohové útvary
   •  ovláda dva cudzie jazyky z toho aspoň jeden na úrovni B2 Spoločného Európskeho referenčného rámca
   •  v oblasti s IKT disponuje s takými vedomosťami a zručnosťami, ktoré sú v súlade s požiadavkami vysokých škôl
   •  v ústnom  i písomnom prejave formuluje a vyjadruje svoje myšlienky  a názory v logickom slede súvisle a kultivovane
   •  plne si uvedomuje úlohu vzdelávania vo svojom živote a osvojí si ideu celoživotného vzdelávania
   •  je schopný objektívne ohodnotiť svoj výkon a výkon svojich spolužiakov, vie vysloviť i prijať kritiku takisto vie pochváliť a pochvalu vie prijať
   •  zvláda pravidlá diskusie, vie si presadiť svoje oprávnené záujmy a obhájiť svoje názory
   •  je si vedomý svojich občianskych práv a povinností
   •  je schopný prezentovať a obhájiť výsledky svojej práce
   •  vie analyzovať spoločenské javy a zaujímať uvážený postoj k nim
   •  ovláda základy prírodných vied, chápe logické súvislosti medzi javmi
   •  chápe potrebu ochrany prírody a ekologické súvislosti
   •  správa sa zodpovedne v krízových situáciách ako aj v situáciách, ktoré ohrozujú život a zdravie človeka
   •  uvedomuje si nebezpečie súvisiace s užívaním návykových látok  a nebezpečia vyplývajúce zo sociálnopatologických javov
   • vie sa orientovať v problematike ekonómie a práva a poznatky prakticky využiť
   • počas štúdia nadobudne vnútornú potrebu tvorivosti a estetizácie svojho bytia

    

   Pedagogické stratégie

      Pri ich tvorbe vychádzame z potrieb žiakov v snahe motivovať ich do učenia pestrými formami vyučovania. Viac sa bude preferovať samostatná práca žiakov, ich cieľavedomé zvládanie učiva. Pri hodnotení žiakov sa bude viacej zdôrazňovať pozitívne hodnotenie pre zvýšenie vnútornej motivácie.

   Metódy vyučovania v škole:

   1. Reproduktívne = žiaci precvičujú nadobudnuté poznatky na hodinách sa používajú cvičné práce, žiaci ústne reprodukujú získané poznatky, čím sa zvýši trvalé osvojenie poznatkov a schopnosť aplikovať ich
   2. Výkladovo - ilustratívne = na hodinách sa používa výklad, zvukové nahrávky, filmy, pri ktorých si žiaci osvojujú hotové informácie. Tieto metódy rozvíjajú pozornosť a pamäť žiaka, schopnosť vnímať kultúru a celoživotné učenie sa
   3. Problémovo-výkladové = tieto podporujú u žiakov tvorivosť, schopnosť riešiť problémy, žiaci si osvojujú učivo na základe riešenia problémovej situácie
   4. Heuristická = výrazne rozvíja kreativitu žiakov, prehlbuje u nich sociálnokomunikačné spôsobilosti a schopnosti riešiť problémy
   5. Výskumné = žiaci vypracovávajú projekty, či už referáty alebo prezentácie v prírodovedných alebo spoločenskovedných predmetoch. Tieto metódy prehlbujú u žiakov schopnosť riešiť problémy, nabádajú k celoživotnému učeniu sa, zvyšujú sociálne kompetencie a kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií.

   Formy vyučovania z metodického hľadiska sú výklad, dialóg, demonštrácia, ukážky a samostatná práca. Pri uplatňovaní pedagogických metód možno pracovať frontálne celou triedou, individuálne s niektorými žiakmi alebo skupinovo, kde skupina žiakov pracuje na zadanej úlohe. Súčasťou vyučovania  sú predmetové exkurzie a výlety, krúžková činnosť, návšteva kultúrnych podujatí, príprava školských kultúrnych akcií, zapájanie žiakov do súťaží a predmetových olympiád a praktické cvičenia.

   Pri organizačných formách sa triedy delia na skupiny podľa platných predpisov, ktoré sú súčasťou učebných plánov.

    

   Zabezpečenie vyučovanie pre žiakov zo špeciálnymi potrebami

   V našej škole majú možnosť študovať aj žiaci:

   • so zdravotným znevýhodnením
   • zo sociálne znevýhodneného prostredia
   • žiaci s nadaním

   Pri vzdelávaní žiaka so zdravotným znevýhodnením spolupracujeme s rodičmi, ak je potrebné žiak študuje podľa individuálneho výchovnovzdelávacieho programu. Ak má žiak zdravotné problémy také, že má problémy s presunom v škole, zabezpečí sa jeho vyučovanie tak, aby počas vyučovania nemusel meniť svoju lokalitu.

   Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia poberajú štipendium v súlade s platnou legislatívou, sú im poskytnuté úľavy, ktoré dovoľujú príslušné predpisy.

   Žiaci s nadaním sa zapájajú do predmetových olympiád stredoškolskej odbornej činnosti, venuje sa im individuálna pozornosť a príprava na príslušnú súťaž.

    

   Začlenenie prierezových tém

   Prierezové témy sú vo všetkých ročníkoch organickou súčasťou všetkých predmetov. V maturitných ročníkoch sú ponúkané ako voliteľné predmety. Z prierezových tém ponúkame mediálnu výchovu, finančnú gramotnosť a ochranu života a zdravia, ktorej sa viacej venujú pri vyučovaní telesnej výchovy. Ďalšou prierezovou témou je enviromentálna výchova, ktorá je vyučovaná v rámci prírodovedných predmetov.

    

   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

   1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

      Cieľom hodnotenia žiakov v škole je poskytnúť žiakom a ich rodičom, informáciu o tom, na akej úrovni žiak zvládol danú problematiku a poukázať na rezervy žiaka a jeho pokroky pri zvládnutí daného problému. Hodnotenie musí mať stimulačný charakter, žiaka má povzbudiť do ďalšej práce, nie demotivovať. Učiteľ pri hodnotení má poradiť žiakovi ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov a vyzdvihnúť klady žiaka pri jeho práci. Hodnotenie žiakov s uskutočňuje klasifikačnými stupňami a vychádza z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov. Hodnotenie žiakov známkami je osobná vec žiakov, zverejňuje sa len tomu žiakovi, ktorého sa známka týka, respektívne jeho rodičom. Pri hodnotení žiakov treba dbať na to, aby rodičia boli sústavne informovaní o výchovnovzdelávacích výsledkoch žiaka.

   Hodnotenie žiakov robíme na základe:

   • Ústneho skúšania
   • Písomného skúšania
   • Sústavného pozorovania činnosti žiaka
   • Sledovania výkonov pripravenosti žiaka
   • Referátov a projektov
   • Laboratórnych cvičení
   • S vypracovanými  protokolmi z cvičení
   • Mimoriadnych výkonov v súťažiach a podobne

   Každý predmet má uvedené kritériá hodnotenia, podľa ktorých sa žiaci hodnotia na základe platného klasifikačného poriadku.

    

   Hodnotenie zamestnancov

   Pri práci učiteľa sa bude hodnotiť:

   • Kvalita vyučovacieho procesu
   • Schopnosť používať inovačné metódy
   • Plnenie pracovných povinností a dodržiavanie legislatívy
   • Výsledky, ktoré dosahujú žiaci, ktorých učiteľ vyučuje
   • Výsledky, ktoré dosahujú žiaci v súťažiach, na ktoré ich učiteľ pripravuje
   • Výsledky, ktoré dosahujú žiaci na maturitnej skúške
   • Úspešnosť prijatia žiakov na vysoké školy
   • Ochota plniť úlohy nad rámec pracovných povinností
   • Práca so žiakmi v mimo vyučovacom čase
   • Tvorba učebných pomôcok, publikačná činnosť, príprava odborných exkurzií, práca v profesijných združeniach

    

   Formy hodnotenia pedagogických zamestnancov sú:

   • Hospitácie a rozhovor s členmi vedenia školy
   • Informácie od predsedov predmetových komisií, od rodičov a žiakov
   • Dotazníky pre žiakov
   • Sebahodnotenie zamestnanca

   Stupne hodnotenia pedagogických zamestnancov sú: mimoriadne dobré, veľmi dobré, štandardné, čiastočne vyhovujúce a nevyhovujúce.

   1. Hodnotenie školy

   Na konci školského roka sa vždy robí správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy, ktorú schvaľuje zriaďovateľ. V nej sa nachádza aj SWOT analýza školy. V správe sa hodnotí plnenie úloh školy pre daný školský rok: –

   • zvládnutie učebných plánov a učebných osnov,
   • plnenie úloh a práca predmetových komisií,
   • práca triednych učiteľov a koordinátorov činností,
   • výsledky vyučovacieho procesu – prospech,
   • dochádza, správanie,
   • výsledky žiakov v súťažiach a v olympiádach,
   • úroveň výchovného poradenstva,
   • úroveň spolupráce s rodičmi a inštitúciami,
   • materiálno-technické zabezpečenie vyučovania – vybavenosť školy,
   • umiestnenie absolventov na vysokých školách,
   • záujem žiakov o štúdium v našej škole,

   Pri získavaní podkladov sa opierame o analýzu úspešnosti žiakov v súťažiach a olympiádach, výsledky školy v externých meraniach a výsledky žiakov v rozličných testovaniach.

    

   Zmeny v školskom vzdelávacom programe

    

   Platnosť/zmeny

   Dátum schválenia

   Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy

   1. 9. 2019

   31.8.2019

   - zmena názvov voliteľných predmetov v maturitnom ročníku

   1. 9. 2015

   31. 8. 2015

   - zanikajú triedy so zameraním. Štvorročný vzdelávací program – mení sa hodinová dotácia SJL, MAT, INF a UMK. Osemročný vzdelávací program – úprava hodinovej dotácie SJL, prvý cudzí jazyk, CHE, MAT, INF, OBN a UMK. Zrušenie vyučovania techniky.

   1. 9. 2011

   31. 8. 2011

   - zmena v hodinovej dotácie v druhom cudzom jazyku a technike, v piatom a šiestom ročníku osemročného vzdelávacieho programu

   1. 9. 2010

   31.8.2010

   -zmena hodinovej dotácie z chémie, biológie a techniky v prvom, druhom, treťom, šiestom a siedmom ročníku osemročného vzdelávacieho programu

    

    

    

   ISCED 3 Rámcový učebný plán pre gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským 4 - ročné štúdium

    

    

      

   Školský vzdelávací program : Gymnázium Nové Zámky                            1. 9. 2019

          

    

                        

   Vzdelávacia oblasť

   Predmet/ročník

   1.

   2.

   3.

   4.

   Spolu

    

   Jazyk a komunikácia

   slovenský jazyk a literatúra

   3

   3

   3

   5

   14

    

    

    

    

   prvý cudzí jazyk

    

   4

   4

   4

   4

   16

    

    

    

    

   druhý cudzí jazyk

   4

   4

   4

   0

   12

    

    

    

    

   konverzácia z cudzieho jazyka - voliteľný

   0

   0

   0

   4

   4

    

    

    

    

   gramatika z cudzieho jazyka - voliteľný

   0

   0

   0

   2

   2

    

   Človek a príroda

   fyzika

   2

   2

   2

   0

   6

    

   fyzika pre maturantov - voliteľný

   0

   0

   0

   4

   4

    

   seminár z fyziky - voliteľný

   0

   0

   0

   2

   2

    

    

      

   chémia

   2

   2

   2

   0

   6

    

    

    

    

   chémia pre maturantov - voliteľný

   0

   0

   0

   4

   4

    

    

    

    

   seminár z chémie - voliteľný

   0

   0

   0

   2

   2

    

    

    

    

   cvičenia z chémie- voliteľný

   0

   0

   0

   2

   2

    

    

      

   biológia

   2

   2

   3

   0

   7

    

    

    

    

   biológia pre maturantov - voliteľný

   0

   0

   0

   0

   4

    

    

    

    

   seminár z biológie - voliteľný

   0

   0

   0

   2

   2

    

   Človek a spoločnosť

   dejepis

   2

   2

   2

   0

   6

    

   dejepis pre maturantov - voliteľný

   0

   0

   0

   4

   4

    

   seminár z dejepisu - voliteľný

   0

   0

   0

   2

   2

    

    

      

   geografia

   2

   2

   2

   0

   6

    

    

    

    

   geografia pre maturantov - voliteľný

   0

   0

   0

   4

   4

    

    

    

    

   seminár z geografie - voliteľný

   0

   0

   0

   2

   2

    

    

   občianska náuka

   0

   2

   2

   0

   4

    

   filozofia - voliteľný

   0

   0

   0

   4

   4

    

   spoločenskovedný seminár - voliteľný

   0

   0

   0

   2

   2

    

   finančná gramotnosť

   0

   0

   0

   1

   1

    

   Človek a hodnoty

   etická výchova/náboženská výchova

   1

   1

   0

   0

   2

    

   Matematika a práca s informáciami  

   matematika

   5

   4

   3

   0

   12

    

   matematika pre maturantov - voliteľný

   0

   0

   0

   4

   4

    

   seminár z matematiky - voliteľný

   0

   0

   0

   2

   2

    

    

    

    

   informatika

   1

   1

   1

   0

   3

    

    

    

   informatika pre maturantov - voliteľný

   0

   0

   0

   4

   4

    

   seminár z matematiky - voliteľný

    

    

   0

   0

   0

   2

   2

    

   Umenie a kultúra

   umenie a kultúra

   1

   0

   1

   0

   2

    

   Zdravie a pohyb

   telesná a športová výchova

   3

   3

   3

   2

   11

    

   Spolu- povinná časť

    

   32

   32

   32

   11

   107

    

   Voliteľné hodiny

    

   0

   0

   0

   17

   17

    

   Spolu: povinná časť + voliteľné hodiny

    

   32

   32

   32

   28

   124

    

    

   Poznámky k ŠkVP:

   1. V štvrtom ročníku na škole funguje tzv. alternatívny študijný plán, ktorý umožňuje študentom vyberať si 16 povinne voliteľných hodín, čo im poskytuje možnosť profilovať sa v súlade s ďalším štúdiom a profesijnou orientáciou. Študenti si vo februári  tretieho ročníka vyberajú z ponuky voliteľných predmetov tri povinne voliteľné predmety so 4-hodinovou dotáciou a dva povinne voliteľné predmety  s 2-hodinovou dotáciou, ktoré majú charakter praktických cvičení. Okrem toho majú študenti štvrtého ročníka povinne slovenský jazyk a literatúru (5 hodín), prvý cudzí jazyk (4 hodiny), telesnú a športovú výchovu (2 hodiny) a finančnú gramotnosť (1 hodina).
   2. Žiak si pred nástupom do prvého ročníka volí jednu vyučovaciu hodinu medzi etickou a náboženskou výchovou.
   3. Žiak si pred nástupom do prvého ročníka volí prvý a druhý cudzí jazyk. Škola ponúka na výber nasledovné jazyky: anglický, nemecký, ruský, španielsky, taliansky.
   4. V prvom ročníku je jedna pridaná delená hodina týždenne z fyziky a biológie, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení.
   5. V prvom a treťom ročníku je pridaná jedna delená hodina týždenne z chémie, ktorá má charakter laboratórnych cvičení.
   6. V treťom ročníku je pridaná jedna delená hodina matematiky.
   7. V prvom ročníku v mesiacoch január až marec prebieha lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz.
   8. Triednická hodina sa organizuje spravidla jedenkrát za dva týždne.
   9. V rámci predmetu telesná a športová výchova sa prispôsobuje obsah učiva fyzickým danostiam žiakov a učivo je rozpracované do troch modulov podľa náročnosti učiva ( základné, zdokonaľovacie a výberové). V rámci TŠV sú k dispozícii:  športová hala, malá telocvičňa, gymnastická minitelocvičňa, stolnotenisová herňa s biliardovou miniherňou, multifunkčné ihrisko. Okrem týchto športovísk sú k dispozícii aj externé priestory: mestské posilňovne, atletický štadión, mestská krytá plaváreň,   trávnaté  ihrisko  na štadióne na Sihoti, cyklotrasa pri  rieke  Nitra, rampa pre skyboarding na Sihoti a pre menších žiakov preliezky na Sihoti. V podmienkach našej školy sa preferujú v rámci TŠV nasledovné športy a pohybové aktivity: športové a loptové hry (futsal, futbal, florbal basketbal, hádzaná, volejbal, korfbal, hokej), atletika, gymnastika, cvičenie na hudbu (aerobic, kalanetika, zumba, joga, ľudové i spoločenské tance…), netradičné športy (bedminton, speedminton, freesby, stolný tenis, biliard,  korčuľovanie na kolieskových korčuliach), plávanie, cyklistika.
                            

   ISCED 3 rámcový učebný plán pre gymnáziá s 8-ročným štúdiom s vyučovacím jazykom slovenským

    

   Školský vzdelávací program : Gymnázium Nové Zámky                            1. 9. 2019

              

   Vzdelávacia oblasť

   Predmet/ročník

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   Spolu

   Jazyk a komunikácia

   slovenský jazyk a literatúra

   5

   4

   3

   4

   3

   4

   4

   5

   32

   prvý cudzí jazyk

   5

   4

   4

   3

   3

   4

   4

   4

   31

   druhý cudzí jazyk

   0

   4

   4

   4

   4

   4

   4

   0

   24

    

   konverzácia z cudzieho jazyka - voliteľný

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   4

   4

    

   gramatika z cudzieho jazyka - voliteľný

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   2

   2

   Človek a príroda

   fyzika

   1

   1

   2

   2

   2

   2

   2

   0

   12

   fyzika pre maturantov - voliteľný

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   4

   4

   seminár z fyziky - voliteľný

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   2

   2

    

   chémia

   0

   0

   2

   2

   2

   2

   3

   0

   11

    

   chémia pre maturantov - voliteľný

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   4

   4

    

   seminár z chémie - voliteľný

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   2

   2

    

   cvičenia z chémie- voliteľný

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   2

   2

    

   biológia

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   0

   0

   12

    

   biológia pre maturantov - voliteľný

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   4

   4

    

   seminár z biológie - voliteľný

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   2

   2

   2

   Človek a spoločnosť

   dejepis

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   0

   0

   12

   dejepis pre maturantov - voliteľný

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   4

   4

   seminár z dejepisu - voliteľný

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   2

   2

   2

    

   geografia

   0

   2

   2

   2

   2

   2

   0

   0

   10

    

   geografia pre maturantov - voliteľný

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   4

   4

    

   seminár z geografie - voliteľný

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   2

   2

   2

    

   občianska náuka

   1

   1

   0

   1

   2

   2

   2

   0

   9

    

   filozofia - voliteľný

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   4

   4

    

   spoločenskovedný seminár - voliteľný

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   2

   2

    

   finančná gramotnosť

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   1

   1

   Človek a hodnoty

   etická/náboženská výchova

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   0

   0

   6

   Matematika a práca

   matematika

   5

   4

   4

   4

   4

   3

   5

   0

   29

   s informáciami

   matematika pre maturantov - voliteľný

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   4

   4

    

   seminár z matematiky - voliteľný

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   2

   2

    

   informatika

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   0

   7

    

   informatika pre maturantov - voliteľný

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   4

   4

    

   seminár z matematiky - voliteľný

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   2

   2

   Umenie a kultúra

   výtvarná výchova

   2

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   2

   hudobná výchova

   1

   1

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   2

   umenie a kultúra

   0

   0

   0

   1

   0

   0

   1

   0

   2

   Zdravie a pohyb

   telesná a športová výchova

   3

   3

   3

   3

   3

   3

   3

   2

   23

   Spolu povinná časť

    

   29

   30

   30

   32

   31

   32

   29

   11

   224

   Voliteľné predmety

    

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   2

   17

   19

   Spolu: povinná časť + voliteľné predmety

    

   29

   30

   30

   32

   31

   32

   31

   28

   243

    

   Poznámky k ŠkVP:

   1. V oktáve na škole funguje tzv. alternatívny študijný plán, ktorý umožňuje študentom vyberať si 16 povinne voliteľných hodín, čo im poskytuje možnosť profilovať sa v súlade s ďalším štúdiom a profesijnou orientáciou. Študenti si vo februári  septimy vyberajú z ponuky voliteľných predmetov tri povinne voliteľné predmety so 4-hodinovou dotáciou a dva povinne voliteľné predmety  s 2-hodinovou dotáciou, ktoré majú charakter praktických cvičení. Okrem toho majú študenti oktávy povinne slovenský jazyk a literatúru (5 hodín), prvý cudzí jazyk (4 hodiny), telesnú a športovú výchovu (2 hodiny) a finančnú gramotnosť (1 hodina).
   2. V mesiaci február si žiaci sexty pre septimu volia jeden voliteľný dvojhodinový seminár, ktorý má charakter praktických cvičení.
   3. Žiak si pred nástupom do prímy volí prvý cudzí jazyk. Škola ponúka na výber nasledovné jazyky: anglický, nemecký, ruský, španielsky, taliansky.
   4. V príme si žiaci volia druhý cudzí jazyk pre sekundu. Škola ponúka na výber nasledovné jazyky: anglický, nemecký, ruský, španielsky, taliansky.
   5. Žiak si pred nástupom do prímy volí jednu vyučovaciu hodinu medzi etickou a náboženskou výchovou.
   6. V príme a kvarte je jedna pridaná delená hodina týždenne z biológie, ktorá má charakter laboratórnych cvičení.
   7. V tercii a kvinte je jedna pridaná delená hodina týždenne z fyziky, ktorá má charakter laboratórnych cvičení.
   8. V kvarte a septime je jedna pridaná delená hodina týždenne z chémie, ktorá má charakter laboratórnych cvičení.
   9. V kvarte a sexte je pridaná jedna delená hodina matematiky.
   10. V sekunde a kvinte  v mesiacoch január až marec prebieha lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz.
   11. Triednická hodina sa organizuje spravidla jedenkrát za dva týždne.
   12. V rámci predmetu telesná a športová výchova sa prispôsobuje obsah učiva fyzickým danostiam žiakov a učivo je rozpracované do troch modulov podľa náročnosti učiva ( základné, zdokonaľovacie a výberové). V rámci TŠV sú k dispozícii:  športová hala, malá telocvičňa, gymnastická minitelocvičňa, stolnotenisová herňa s biliardovou miniherňou, multifunkčné ihrisko. Okrem týchto športovísk sú k dispozícii aj externé priestory: mestské posilňovne, atletický štadión, mestská krytá plaváreň,   trávnaté  ihrisko  na štadióne na Sihoti, cyklotrasa pri  rieke  Nitra, rampa pre skyboarding na Sihoti a pre menších žiakov preliezky na Sihoti. V podmienkach našej školy sa preferujú v rámci TŠV nasledovné športy a pohybové aktivity: športové a loptové hry (futsal, futbal, florbal basketbal, hádzaná, volejbal, korfbal, hokej), atletika, gymnastika, cvičenie na hudbu (aerobic, kalanetika, zumba, joga, ľudové i spoločenské tance…), netradičné športy (bedminton, speedminton, freesby, stolný tenis, biliard,  korčuľovanie na kolieskových korčuliach), plávanie, cyklistika.

   ISCED 3 Rámcový učebný plán pre gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským

    

    

      

    

    

   4 - ročné štúdium

                

   Školský vzdelávací program                                                                                  1. 9. 2009

          

    

                        

   Vzdelávacia oblasť

   Predmet/ročník

   1.

   2.

   3.

   4.

   Spolu

    

   Jazyk a komunikácia

   slovenský jazyk a literatúra

   3

   3

   3

   4

   13

    

    

      

   prvý cudzí jazyk

    

   4

   4

   4

   4

   16

    

    

      

   druhý cudzí jazyk

   4

   4

   2

   0

   10

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Človek a príroda

   fyzika

   2

   2

   2

   0

   6

    

    

      

   chémia

   2

   2

   2

   0

   6

    

    

      

   biológia

   2

   2

   3

   0

   7

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Človek a spoločnosť

   dejepis

   2

   2

   2

   0

   6

    

    

      

   geografia

   2

   2

   2

   0

   6

    

    

    

    

   náuka o spoločnosti

   0

   2

   2

   0

   4

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Človek a hodnoty

   etická výchova/náboženská výchova

   1

   1

   0

   0

   2

    

    

    

    

   psychosociálny tréning

   abs

   0

   0

   0

    0

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Matematika a práca s informáciami

    

    

   matematika

   4

   3

   4

   0

   11

    

    

      

   informatika

   1

   1

   1

   0

   3

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Umenie a kultúra

   umenie a kultúra

   1

   0

   1

   0

   2

    

    

      

    

              

    

    

   Zdravie a pohyb

   telesná výchova

   3

   3

   3

   2

   11

    

    

      

   športová výchova

      

    

    

    

    

    

    

   Spolu- povinná časť

    

          

   106

    

    

                        

   Školský vzdelávací program

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                        

   Voliteľné hodiny

    

   0

   0

   0

   18

   18

    

   Spolu:povinná časť+voliteľné hodiny

    

   31

   32

   31

   30

   124

    

    

    

   Predchádzajúce školské vzdelávacie plány

    

   ISCED 3 Rámcový učebný plán pre gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským

    

    

      

    

    

   4 - ročné štúdium

                

   Školský vzdelávací program                                                                                  1. 9. 2009

          

    

                        

   Vzdelávacia oblasť

   Predmet/ročník

   1.

   2.

   3.

   4.

   Spolu

    

   Jazyk a komunikácia

   slovenský jazyk a literatúra

   3

   3

   3

   4

   13

    

    

      

   prvý cudzí jazyk

    

   4

   4

   4

   4

   16

    

    

      

   druhý cudzí jazyk

   4

   4

   2

   0

   10

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Človek a príroda

   fyzika

   2

   2

   2

   0

   6

    

    

      

   chémia

   2

   2

   2

   0

   6

    

    

      

   biológia

   2

   2

   3

   0

   7

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Človek a spoločnosť

   dejepis

   2

   2

   2

   0

   6

    

    

      

   geografia

   2

   2

   2

   0

   6

    

    

    

    

   náuka o spoločnosti

   0

   2

   2

   0

   4

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Človek a hodnoty

   etická výchova/náboženská výchova

   1

   0

   0

   0

   1

    

    

    

    

   psychosociálny tréning

   abs

   0

   0

   0

    0

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Matematika a práca s informáciami

    

    

   matematika

   4

   3

   4

   0

   11

    

    

      

   informatika

   1

   1

   1

   1

   4

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Umenie a kultúra

   umenie a kultúra

   1

   0

   0

   1

   2

    

    

      

    

              

    

    

   Zdravie a pohyb

   telesná výchova

   2

   3

   3

   3

   11

    

    

      

   športová výchova

      

    4

   16 

    

   Spolu- povinná časť

    

          

   119

    

    

                        

   Školský vzdelávací program

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                        

   Voliteľné hodiny

    

   0

   0

   0

   14

   14

    

   Spolu:povinná časť+voliteľné hodiny

    

   34

   34

   34

   31

   133

    

    

   Rámcový učebný plán pre gymnáziá s 8- ročným štúdiom

                

   s vyučovacím jazykom slovenským                                              1. 9. 2009

                
                            

   Školský vzdelávací program

              

   Vzdelávacia oblasť

   Predmet/ročník

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   Spolu

   Jazyk a komunikácia

   slovenský jazyk a literatúra

   5

   4

   3

   4

   3

   4

   4

   5

   32

   prvý cudzí jazyk

   5

   4

   4

   3

   3

   4

   4

   4

   31

   druhý cudzí jazyk

   0

   4

   4

   4

   4

   4

   4

   0

   24

    

    

    

   Človek a príroda

   fyzika

   1

   1

   2

   2

   2

   2

   2

   0

   12

   chémia

   0

   0

   2

   2

   2

   2

   3

   0

   11

   biológia

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   0

   0

   12

    

    

    

   Človek a spoločnosť

   dejepis

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   0

   0

   12

   geografia

   0

   2

   2

   2

   2

   2

   0

   0

   10

   občianska náuka

   1

   1

   0

   1

   2

   2

   2

   0

   9

    

    

    

   Človek a hodnoty

   etická/náboženská výchova

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   0

   0

   6

    

    

    

   Matematika a práca

   matematika

   5

   4

   4

   4

   4

   3

   5

   0

   29

   s informáciami

   informatika

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   0

   7

    

    

    

   Umenie a kultúra

   výtvarná výchova

   2

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   2

   hudobná výchova

   1

   1

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   2

   umenie a kultúra

   0

   0

   0

   1

   0

   0

   1

   0

   2

    

    

    

   Zdravie a pohyb

   telesná výchova

   3

   3

   3

   3

   3

   3

   3

   2

   23

    

    

    

   Spolu povinná časť