• Ochrana osobných údajov

    • Informácie ohľadne ochrany osobných údajov

     na základe

     NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
     2016/679 z 27. apríla 2016
     o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

     a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
      

      

     Zodpovedná osoba

     Mgr. Alexander Meleg
     kontakt:          035/6406 803 - kabinet informatiky,
                             035/6400 060 – ústredňa, klapka 137,
     e-mail:             gdpr@gymnz.sk

     Bližšie informácie k evidovaným osobným údajom poskytujeme iba osobne na základe preukazu totožnosti.

     Prevádzkovateľ, Gymnázium, M. R. Štefánika 16, 940 64 Nové Zámky (ďalej len prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje

     A/ O žiakoch a ich zákonných zástupoch

     • na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozsah spracúvaných osobných údajov pre potreby pedagogickej dokumentácie je uvedený v § 11 ods. 6 a rozsah osobných údajov potrebných pre zasielanie do centrálneho registra žiakov je uvedený v § 157 spomínaného zákona. K spracúvaniu týchto osobných údajov v zmysle citovaných ustanovení zákona preto nepotrebuje súhlas dotknutej osoby.

     Sú to osobné údaje:

      • meno a priezvisko žiaka a jeho zákonných zástupcov
      • adresa bydliska žiaka a jeho zákonných zástupcov
      • dátum a miesto narodenia, rodné číslo,
      • štátna príslušnosť, národnosť,
      • fyzické a duševné zdravie,
      • mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky,
      • kontaktné údaje na účely komunikácie
     • na základe súhlasu zverejní (pri dotknutých osobách mladších ako 16 rokov vyžaduje súhlas ich zákonného zástupcu)
      osobné údaje:
      • meno a priezvisko,
      • triedu,
      • fotografiu v kvalite, podľa ktorej sa nedajú rozlíšiť biometrické údaje

                na účely:

      • zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí na webovom sídle školy, v rozsahu meno, priezvisko, trieda, názov školy, individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí,
      • zverejňovania výsledkov športových podujatí na webovom sídle školy, príp. na webovom sídle IS športu resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, trieda, názov školy,
      • zverejňovania výsledkov súťaží a predmetových olympiád na webovom sídle školy, resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR v rozsahu meno, priezvisko, trieda, názov školy

      

     B/ Prijímacie konanie

      • na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
       • uchádzač: meno a priezvisko
       • rodné číslo, dátum narodenia
       • základná škola
       • známky zo základnej školy
       • výsledky testovania 5 resp. 9
       • zákonný zástupca: meno a priezvisko
       • adresa bydliska, telefónny kontakt
       • mailový kontakt

      

     C/ O zamestnancoch

      • na základe zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
       K spracúvaniu týchto osobných údajov v zmysle citovaných ustanovení zákona preto nepotrebuje súhlas dotknutej osoby. Sú to osobné údaje:
       • Meno a priezvisko, rodné priezvisko,
       • Titul
       • Dátum a miesto narodenia,
       • Rodné číslo,
       • Číslo občianskeho preukazu,
       • Stav, Pohlavie,
       • Úplná adresa trvalého pobytu,
       • Štátna príslušnosť, Občianstvo
       • Bankové spojenie
       • Druh poberaného dôchodku
      • na účely odvodov do sociálnej poisťovne:
       • Počet dní poistenia,
       • Vymeriavací základ na nemocenské, starobné, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie, a na rezervný fond solidarity
      • na účely evidenčného listu dôchodkového poistenia:
       • Meno a priezvisko,
       • Rodné priezvisko,
       • Titul
       • Predošlé priezvisko
       • Dátum a miesto narodenia,
       • Rodné číslo,
       • Bydlisko
       • Obdobie dôchodkového poistenia
       • Vymeriavacie základy
      • na výpočet miezd:
       • Vzdelanie
       • Predchádzajúce praxe
      • na preddavky na dane
       • Druh poberaného dôchodku
      • na účely odchodu do starobného dôchodku:
       • Počet detí u žien
      • na plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za predchádzajúci rok:
       • Zdravotné znevýhodnenie zamestnanca
       • Údaje o poberaní invalidného dôchodku
      • hlásenie zamestnávania cudzincov:
       • Štátne občianstvo
      • uplatnenie nezdaniteľných  častí dane:
       • Údaje na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane
       • Údaje o poberaní dôchodku
       • Údaje na uplatnenie daňového bonusu – údaje o vyživovaných deťoch na uplatnenie daňového bonusu
      • na účely: PN, OČR, materská dovolenka, náhrada príjmu pri PN
       • Počet dní poistenia
       • Výška príjmu
       • Vymeriavací základ
       • Preddavky poistného
       • Číslo účtu zamestnanca v banke
      • na štipendiá:
       • žiak:
       • Meno a priezvisko,
       • Rodné číslo
       • Adresa trvalého bydliska, vysvedčenie, štipendium,
       • zákonný zástupca žiaka:
       • Meno a priezvisko,
       • Rodné číslo,
       • Adresa trvalého bydliska,
       • dávky pomoci v hmotnej núdzi,
       • čistý príjem zo závislej činnosti, príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti,
       • dávky sociálneho poistenia,
       • prídavok na dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok,
       • rodičovský príspevok, výživné,
       • dávky pestúnskej starostlivosti, peňažný príspevok za opatrovanie, dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné.,
       • počet spoločne posudzovaných osôb, počet nezaopatrených detí

     D/ V účtovníctve

     Na základe zákonov:

       • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
       • Zákon č. 291/2002 Z.z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení neskorších zákonov
       • Zákon č. 283/2002 o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
       • § 720 Občianskeho zákonníka a zákona 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
       • Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
       • Zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP
       • č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
       • č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

      

      • Dodávatelia, odberatelia, zamestnanci školy, zmluvy, prenájom nebytových priestorov – fyzické osoby:
       • meno a priezvisko, resp. obchodný názov
       • dátum narodenia, bydlisko,
       • číslo občianskeho preukazu
      • Pokladnica - peniaze  v hotovosti:
       • meno a priezvisko,
       • bydlisko,
       • číslo občianskeho preukazu
      • Verejné obstarávanie – fyzické osoby:
       • meno a priezvisko,
       • dátum narodenia, bydlisko,
       • číslo občianskeho preukazu
      • Bezpečnosť a ochrana zdravia – čiastočne na základe súhlasu:
       • osobné údaje žiaka
       • kontaktné údaje žiaka a zákonného zástupcu
       • údaje o zdravotnom stave
       • údaje o dochádzke
       • údaje o úraze
       • meno a priezvisko zamestnanca
       • rodné číslo
       • dátum narodenia
       • bydlisko
       • údaje o úraze
      • Registratúra - potvrdenia, oznámenia, rozhodnutia, žiadosti, cestovné príkazy:
       • priezvisko, meno, dátum narodenia, bydlisko žiaka, trieda (potvrdenie o návšteve školy, oznámenia)
       • priezvisko, meno, bydlisko žiaka, trieda (rôzne druhy žiadosti)
       • priezvisko, meno, dátum narodenia, bydlisko žiaka, rodné číslo, trieda (rozhodnutia)
       • priezvisko, meno, bydlisko (uchádzača o zamestnanie)
       • cestovný príkaz zamestnanca (priezvisko, meno, bydlisko, podpis)

      

     E/ Dochádzkový systém školy

     • Na základe zákonov
      • § 99, Zákon č. 311/2001 Z. z. ZÁKONNÍK  PRÁCE
      • 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
       • Meno, priezvisko, dochádzka zamestnanca
       • Meno, priezvisko, trieda a dochádzka žiaka

      

     Práva dotknutých osôb (výňatky zo zákona)

     Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Uvedené znamená, že v rozsahu v akom dotknutá osoba udelila súhlas, môže tento súhlas odvolať a prevádzkovateľ je potom povinný uvedené osobné údaje stiahnuť. V prípade odvolania súhlasu však spracúvanie osobných údajov uskutočnené pred jeho odvolaním zostáva naďalej zákonné. Súhlas môže dotknutá osoba odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

     Dotknutá osoba má právo poznať svoje ďalšie práva:

     - o dobe uchovávania osobných údajov;

     - na prístup k svojím osobným údajom

     - na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo

     - na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

     - namietať spracúvanie osobných údajov,

     - na prenosnosť osobných údajov,

     - kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

     - podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona,

     - o tom či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,

     - o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj

     - o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,

     - existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28ods.1 a 4;

      

      

     Ministerstvo školstva sprístupňuje osobné údaje nasledovným osobám:

     • školám a školským zariadeniam,
     • zriaďovateľom,
     • orgánom štátnej správy v školstve,
     • iným orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy, Štatistickému úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a vysokým školám na účely plnenia ich úloh, na základe písomnej dohody medzi Ministerstvom školstva a týmto subjektom, a to iba v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov a na účely:
      • zabezpečovania a kontroly financovania výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach,
      • overovania dokladov o vzdelaní a dosiahnutom stupni vzdelania podľa osobitného predpisu,
      • overovania dokladov o vzdelaní a o získanom stupni vzdelania alebo kvalifikácii na účel poskytovania štipendií podľa školského zákona,
      • štatistických spracovaní údajov vrátane medzinárodných porovnaní a na rozpočtové účely,
      • zabezpečovania výkonu zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia alebo
      • plánovania a zabezpečovania úloh na úseku verejnej dopravy.

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Nové Zámky
   • skola@gymnz.sk
   • webmaster@gymnz.sk
   • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota] 035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács] gabriel.kovacs@gymnz.sk 035/6406 800 - školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní [PaedDr. Ildikó Luzsiczová] ildiko.luzsiczova@gymnz.sk 035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová] viera.simicova@gymnz.sk 035/6420 404 - sekretariát 035/6406 804 - zborovňa 035/6400 060 - ústredňa 035/6406 801 - vedúca školskej jedálne 035/6406 803 - kabinet informatiky fax: 035/6420 404
   • M. R. Štefánika 16 940 61 Nové Zámky
   • 160288
 • Fotogaléria

  • Daniel Baňár druhý a Natália Kemenciková štvrtá v celoslovenskom finále Finančnej olympiády
  • Úspech na celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti
  • Krajské kolo Ekonomickej olympiády
  • Oceňovanie najlepších reprezentantov mesta Nové Zámky za kalendárny rok 2019
  • Úspešný 3. ročník gymnaziálnej kvapky krvi
  • Bodo Noah Schulz postupuje na celoštátne kolo Olympiády ľudských práv
  • Súťaž o najlepší návrh plagátu k DOD
  • Vianočná pedagogická rada 2019
  • Naši mladí prekladatelia Barbara, Natália a Jozef opäť medzi najlepšími
  • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
  • Dni finančného spotrebiteľa
  • Súťaž o Antonovi Bernolákovi