• Výchovný poradca

    •  

     Výchovný poradca

      Mgr. Jana Turanová

     Kontakty:
     t. č. 035/6400060

     Konzultačné hodiny v školskom roku 2019/2020:
     utorok    9:50 – 10:35
     streda   10:55 - 11:40
     štvrtok  10:55 - 11:40

     Jana.Turanova@gymnz.sk

     Hlavné úlohy na úseku výchovného poradenstva

     - poradenská činnosť:  poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie

     - konzultačná činnosť: poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích

                                           problémov, informácie o formách štúdia na vysokých školách, voľba povolania

     - koordinačná činnosť: sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o

                                            deti a mládež

      

      

     Plán činností výchovného poradcu

      

     September

     1. Vypracovanie plánu práce výchovného poradcu, zosúladenie plánu s plánom práce PK a plánom práce koordinátorky

         prevencie

     2. Konzultácie s metodičkou pre VP

     3. Informácie na triedne schôdzky ZRPG pre 1. ročníky

     4. Nadviazanie spolupráce s ÚPSV a R N. Zámky, centrum ZIPS a referát PPS, OPPP

     5. Konzultácie s tr. učiteľmi, žiakmi a rodičmi

      

     Október

     1 .Konzultácie s tr. učiteľmi a žiakmi

     2. Účasť na zasadnutí výboru ZRPG

     3. Informácie o možnostiach štúdia pre žiakov končiacich ročníkov

     4. Aktivity s lektorkou ÚPSVa R pre žiakov 1 .ročníkov zamerané na adaptačné problémy žiakov a problémy v učení.

      

     November

     1 .Konzultácie s tr. učiteľmi a ostatnými pedagogickými pracovníkmi

     2. Konzultácie so žiakmi a rodičmi

     3. Vypracovanie podkladov na ped. konferenciu

     4. Informácie o ďalšom štúdiu pre žiakov končiacich ročníkov

     5. Beseda s pracovníkmi prokuratúry o možnom zneužívaní mládeže

     6. Aktivity ku Týždňu boja proti drogám

      

     December

     1. Konzultácie s tr. učiteľmi, žiakmi a rodičmi

     2. Informácie o možnostiach ďalšieho štúdia pre končiace ročníky

     3. Prevencia - aktivity ku Dňu boja proti AIDS/ zabezpečiť besedu s odborníkom/

     Január

     1 Konzultácie s ped. pracovníkmi, žiakmi a rodičmi a metodičkou pre VP

     2. Príprava materiálov pre vyhodnotenie 1. polroku šk. roka.

     3. Konzultácie so žiakmi končiacich ročníkov o možnostiach ďalšieho vzdelávania

      

     Február

     1 .Konzultácie s ped. pracovníkmi, žiakmi a rodičmi.

     2. Konzultácie so žiakmi končiacich ročníkov o možnostiach ďalšieho vzdelávania.

     3. Aktivity zamerané na propagovanie aktívneho občianstva v spolupráci s tr. učiteľmi

     4. Stretnutie pracovníkov UPSVaR so žiakmi končiacich ročníkov pri aktivitách zameraných na asertívne presadenie sa na trhu práce

      

     Marec

     1. Konzultácie s ped. pracovníkmi, žiakmi a rodičmi a metodičkou pre VP

     2. Prevencia stretnutie žiakov 3. roč. s lektorkou na aktivitách zameraných na problematiku zneužívania prchavých látok,

         alkoholu a pod.

     3. Besedy pre žiakov končiacich ročníkov o vzniku partnerských vzťahov.

     4. Návšteva ÚPSVaR a ZIPS so žiakmi končiacich ročníkov

     Apríl

     1. Konzultácie s ped. pracovníkmi, žiakmi a rodičmi

     2. Vypracovanie vyhodnotenia výsledkov na ped. konferenciu

     3. Prevencia stretnutie žiakov s lektorkou ÚPSVaR na aktivitách zameraných na agresívne správanie

      

     Máj

     1. Konzultácie s ped. pracovníkmi, žiakmi a rodičmi

     2. Vypracovanie podkladov na ped. konferenciu pre končiace ročníky

     3. Prevencia stretnutia žiakov 3. roč. s lektorkou na aktivitách zameraných na zvládanie stresu

      

     Jún

     1 .Konzultácia s ped. pracovníkmi, žiakmi a rodičmi a metodičkou pre VP

     2. Vypracovanie vyhodnotenia na koncoročnú pedag. konferenciu

     3. Prevencia stretnutie žiakov 2. roč. s lektorkou ÚPSVaR na aktivitách zameraných na komunikačné modely, sebaprezentáciu

     Výchovné opatrenia sa uplatňujú v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§55 - §58) a Metodickým pokynom č. 8/2009 zo 14. mája 2009 na klasifikáciu a hodnotenie žiakov stredných škôl.

  • Kontakty

   • Gymnázium Nové Zámky
   • skola@gymnz.sk
   • webmaster@gymnz.sk
   • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota] 035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács] gabriel.kovacs@gymnz.sk 035/6406 800 - školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní [PaedDr. Ildikó Luzsiczová] ildiko.luzsiczova@gymnz.sk 035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová] viera.simicova@gymnz.sk 035/6420 404 - sekretariát 035/6406 804 - zborovňa 035/6400 060 - ústredňa 035/6406 801 - vedúca školskej jedálne 035/6406 803 - kabinet informatiky fax: 035/6420 404
   • M. R. Štefánika 16 940 61 Nové Zámky
   • 160288
 • Fotogaléria

  • Daniel Baňár druhý a Natália Kemenciková štvrtá v celoslovenskom finále Finančnej olympiády
  • Úspech na celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti
  • Krajské kolo Ekonomickej olympiády
  • Oceňovanie najlepších reprezentantov mesta Nové Zámky za kalendárny rok 2019
  • Úspešný 3. ročník gymnaziálnej kvapky krvi
  • Bodo Noah Schulz postupuje na celoštátne kolo Olympiády ľudských práv
  • Súťaž o najlepší návrh plagátu k DOD
  • Vianočná pedagogická rada 2019
  • Naši mladí prekladatelia Barbara, Natália a Jozef opäť medzi najlepšími
  • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
  • Dni finančného spotrebiteľa
  • Súťaž o Antonovi Bernolákovi