• Informácie k ISIC

    • ISIC - objednávka karty alebo prolongačnej známky

      

     Platnosť od septembra 2020

      

      

     1. krok

     Treba uhradiť poplatok 20 eur za vystavenie preukazu príp. 10 eur za známku prevodom na účet vedený v TATRA BANKE: IBAN  SK39 1100 0000 0029 4804 3493.

     Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby (pre jej identifikáciu):

     • špecifický symbol platby pridelený škole:  386871
     • variabilný symbol je dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR
     • do poznámky k platbe je potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, názov školy

      

     2. krok – v prípade objednávky novej karty

     Treba vyplniť a podpísať žiadosť o vystavenie preukazu, ktoré máte na internete tu. Je potrebné podpísať obe strany a odovzdať na škole.

     3. krok

     Škola objedná kartu (príp. známku) na základe bankového výpisu platieb. Po vyhotovení karty alebo doručení známky do školy bude osobne odovzdané žiakovi.

     DOMA si pripravte 1 fotografiu žiaka (rozmer 28x34 mm), ktorá bude nalepená na preukaz po jeho prevzatí.

      

     Objednávanie duplikátu karty

      

     V prípade straty alebo poškodenia preukazu žiak môže objednať jeho duplikát.

     Postup je podobný ako v prípade objednávky známky:

     - zaplatíte 10 eur za duplikát

     - zapíšete hore uvedené symboly a poznámku do platobného príkazu

     - pripíšte odkaz do poznámky: „Duplikát“.

      

      

     Dopravná aktivácia

      

     Pošlite SMS (3€) na číslo 8844 v tvare TC medzera PRIEZVISKO (uvedené na preukaze) medzera číslo čipu(uvedené na preukaze, bez medzier). Po potvrdení platby priložte preukaz k terminálu v škole alebo k verejne dostupnému terminálu, ich zoznam nájdete na www.preukazstudenta.sk.

      

      

     A. Meleg, 03. 09. 2020

  • Kontakty

   • Gymnázium Nové Zámky
   • skola@gymnz.sk
   • webmaster@gymnz.sk
   • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota] 035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács] gabriel.kovacs@gymnz.sk 035/6406 800 - školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní [PaedDr. Ildikó Luzsiczová] ildiko.luzsiczova@gymnz.sk 035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová] viera.simicova@gymnz.sk 035/6420 404 - sekretariát 035/6406 804 - zborovňa 035/6400 060 - ústredňa 035/6406 801 - vedúca školskej jedálne 035/6406 803 - kabinet informatiky fax: 035/6420 404
   • M. R. Štefánika 16 940 61 Nové Zámky
   • 160288
 • Fotogaléria

  • Daniel Baňár druhý a Natália Kemenciková štvrtá v celoslovenskom finále Finančnej olympiády
  • Úspech na celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti
  • Krajské kolo Ekonomickej olympiády
  • Oceňovanie najlepších reprezentantov mesta Nové Zámky za kalendárny rok 2019
  • Úspešný 3. ročník gymnaziálnej kvapky krvi
  • Bodo Noah Schulz postupuje na celoštátne kolo Olympiády ľudských práv
  • Súťaž o najlepší návrh plagátu k DOD
  • Vianočná pedagogická rada 2019
  • Naši mladí prekladatelia Barbara, Natália a Jozef opäť medzi najlepšími
  • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
  • Dni finančného spotrebiteľa
  • Súťaž o Antonovi Bernolákovi