• Oznam

     • Vážení stravníci,
      chceli by sme vás informovať, že dňa 23. septembra 2020 sa z technických príčin nebude vydávať obed.
      Za pochopenie vopred ďakujeme.

     • Nový školský rok na gymnáziu

     • Uzavretie brán v polovici marca pre koronavírus výrazne zasiahlo do vyučovacieho procesu aj na našom gymnáziu...
      Nový školský rok na našom gymnáziu aj očami NZTV.

     • Poď s nami do školy busom zdarma

     • Aj počas školského roka 2020/2021 budú žiaci prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia cestovať do školy autobusmi MHD Nové Zámky zadarmo. Podmienkou je trvalý pobyt v Nových Zámkoch.
      Postup:
      1. Vypýtaj si od tvojej pani učiteľky alebo na sekretariáte tlačivo „Žiadosť o cestovný preukaz". Žiadosť nájdeš aj na www.arriva.sk
      2. Tvoji rodičia ju vyplnia a podpíšu.
      3. Tlačivo vymeníš na sekretariáte za CESTOVNÝ PREUKAZ ŽIAKA.
      4. Preukaz vždy pri nástupe do autobusu ukážeš vodičovi.
      5. Ráno od 6.00—8.00 hod. jazdíš do školy zdarma.
      6. Preukaz platí v MHD Nové Zámky.

     • 2% z dane - predĺžené obdobie na podanie daňových priznaní

     • Keďže sa v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID19 predĺžilo obdobie na podanie daňových priznaní do 31. 10. 2020, chceli by sme Vás opätovne poprosiť o príspevok 2% z vašich daní v prospech nášho občianskeho združenia, ktoré zlepšuje podmienky vyučovania na škole, umožňuje žiakom zúčastňovať sa predmetových súťaží a olympiád a  výraznou mierou zvyšuje kultúrnu úroveň školy.

       

     • Oznam pre stravníkov

     • Žiaci, ktorí majú záujem o školské stravovanie od 3. 9. 2020, si v prípade záujmu musia vytlačiť zápisný lístok a vyplnený ho odovzdať najneskôr 2. 9. 2020 triednemu učiteľovi. Prípadné zmeny je možné riešiť kedykoľvek v priebehu školského roka.

     • Oznam pre zákonných zástupcov

     • Na základe usmernenia MŠ SR si Vás dovoľuje upozorniť na opatrenia, ktoré je nevyhnutné zabezpečiť z Vašej strany.

      Zákonný zástupca:

      Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy (2. 9. 2020) dotazník a čestné prehlásenie. Bez predloženia dokumentu sa žiak nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

      Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

      V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

     • Oznámenie

     • Z dôvodu čerpania si riadnej dovolenky v čase od 3. 8. 2020 do 14. 8. 2020 sa rôzne potvrdenia týkajúce sa žiakov budú vybavovať po tomto termíne od 8.00 hod. do 12.00 hod.

     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády

     • V tomto školskom roku sa konal 3. ročník Ekonomickej olympiády, ktorú organizačne a odborne garantuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.  Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl.

      Čítať viac

     • Výsledky prijímacieho konania na školský rok 2020/2021 - osemročné štúdium

     • Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť osobne na sekretariáte školy v budove na M. R. Štefánika 16, 22. júna 2020 (pondelok) v čase od 8.00 do 15.00 hod. Podmienkou prevzatia rozhodnutia je dôkaz totožnosti občianskym preukazom. Nevyzdvihnuté rozhodnutia sa doručia emailom. Zákonný zástupca prijatého uchádzača zároveň vykoná aj zápis do školy, musí mať so sebou platný zápisný lístok potvrdený riaditeľom základnej školy (ak bol vydaný).
      Ak žiakov zákonný zástupca 22. júna 2020 neuskutoční zápis alebo si nedohodne náhradný termín zápisu (tel. č. 035/6420403 alebo 035/6420404), bude rozhodnutie o prijatí na školu zmenené na neprijatý.

      Čítať viac

     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí študenti,

      vzhľadom na vyhlásenie ministra školstva o otvorení škôl dňom 22. júna 2020 obnovujeme výchovno-vzdelávací proces v plnom rozsahu. Vyučovanie bude prebiehať podľa štandardného rozvrhu. Keďže účasť žiakov je dobrovoľná a je v plnej kompetencii rodičov, žiadame rodičov, aby vyplnili záväzné prehlásenie o nastúpení/nenastúpení do školy a cez EduPage ho zaslali najneskôr do 16. júna 2020 triednemu učiteľovi (príloha). Upozorňujeme rodičov, aby dôkladne zvážili neúčasť na vyučovaní, nakoľko uvedené obdobie bude využité aj na sumarizáciu vedomostí, odstránenie nezrovnalostí v klasifikácii a odovzdávanie kníh. Obdobne Vás žiadame o prehlásenie týkajúce sa zabezpečenia stravy. Upozorňujeme, že v prípade objednania si obeda ho nie je možné zrušiť, obed si môžete vyzdvihnúť priamo v jedálni.

      Milan Holota

      Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na vyučovanie a objednaní si stravy

     • Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu

     • Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu sa bude konať 15. júna 2020 v súlade s prevenčnými opatreniami proti šíreniu nákazy COVID-19. Opatrenia sú uvedené v prílohe, prosíme zákonných zástupcov, aby si ich preštudovali. Zároveň prosíme, aby ste so sebou priniesli vyplnené vyhlásenie o zdravotnom stave (príloha).

      Prosíme záujemcov o štúdium, aby sa dostavili do budovy gymnázia do 8:30.

      Prijímacie skúšky sa uskutočnia nasledovne:

      slovenský jazyk a literatúra    9:00 – 10:00

      matematika                            10:30 – 11:30

      Zákonní zástupcovia sa v čase skúšok nemôžu zdržovať v budove školy!

      Výsledky prijímacích pohovorov zverejníme najneskôr 18. júna 2020.


      prevenčné opatrenia proti šíreniu nákazy COVID-19

      vyhlásenie o zdravotnom stave

     • Po rokoch konečne rekonštruujeme

     • Rekonštrukcia školy prebieha v plnom prúde. Po obnove kúrenia a strechy prišli na rad fasáda a okná.

      zdroj: web archív RTVS, Správy RTVS z 1. 5. 2020 (Po rokoch konečne rekonštruujú)

     • Úspešné krajské kolo stredoškolskej odbornej činnosti

     • 42. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť prebieha inak ako po iné roky. Súčasná situácia neumožnila žiakom, aby prezentovali svoje práce na krajskom kole SOČ, ktoré sa malo uskutočniť v apríli v Nitre. Namiesto toho prebehlo dištančne a odborné hodnotiace komisie hodnotili prihlásené práce. Aj napriek týmto podmienkam sme dosiahli vynikajúce výsledky. Tri žiačky našej školy postúpili na celoštátne kolo SOČ. Rebeka Mináriková z oktávy A, ktorá súťažila v odbore - Zdravotníctvo a farmakológia získala 2. miesto. Rovnako na 2. mieste skončila Nina Starzyková zo sexty A v odbore - Tvorba učebných pomôcok a didaktické technológie. A tretie postupové 2. miesto vybojovala Kristína Mária Rajňáková z 3. B v odbore - História, filozofia, právne vedy. Konzultantkami prác boli Mgr. Iveta Ježová, RNDr. Melinda Jonášová a Mgr. Miriam Krásna. Našim žiačkam ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce na celoštátnom kole SOČ, ktoré tiež prebehne dištančnou formou.

      Zoznam prác školského kola SOČ:

      Rebeka Mináriková - oktáva A
      - odbor: 6 - Zdravotníctvo a farmakológia
      Názov práce:
      HIV/AIDS prevencia u mladých
      Nina Starzyková - sexta A
      - odbor: 16 - Tvorba učebných pomôcok a didaktické technológie
      Názov práce:
      Chémia cez rozprávky
      Kristína Mária Rajňáková - 3. B
      - odbor: 13 - História, filozofia, právne vedy
      Názov práce:
      Najlepší záujem dieťaťa v rozvodovom konaní
      Lucia Ninisová - 3. A
      - odbor: 5 - Životné prostredie, geografia, geológia
      Názov práce:
      Vplyv vybraných pracích prostriedkov na niektoré rastliny a nálevníky

      Všetky práce zo školského kola postupujú do krajského kola SOČ. Srdečne blahoželáme.

  • Kontakty

   • Gymnázium Nové Zámky
   • skola@gymnz.sk
   • webmaster@gymnz.sk
   • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota] 035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács] gabriel.kovacs@gymnz.sk 035/6406 800 - školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní [PaedDr. Ildikó Luzsiczová] ildiko.luzsiczova@gymnz.sk 035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová] viera.simicova@gymnz.sk 035/6420 404 - sekretariát 035/6406 804 - zborovňa 035/6400 060 - ústredňa 035/6406 801 - vedúca školskej jedálne 035/6406 803 - kabinet informatiky fax: 035/6420 404
   • M. R. Štefánika 16 940 61 Nové Zámky
   • 160288
 • Fotogaléria

  • Daniel Baňár druhý a Natália Kemenciková štvrtá v celoslovenskom finále Finančnej olympiády
  • Úspech na celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti
  • Krajské kolo Ekonomickej olympiády
  • Oceňovanie najlepších reprezentantov mesta Nové Zámky za kalendárny rok 2019
  • Úspešný 3. ročník gymnaziálnej kvapky krvi
  • Bodo Noah Schulz postupuje na celoštátne kolo Olympiády ľudských práv
  • Súťaž o najlepší návrh plagátu k DOD
  • Vianočná pedagogická rada 2019
  • Naši mladí prekladatelia Barbara, Natália a Jozef opäť medzi najlepšími
  • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
  • Dni finančného spotrebiteľa
  • Súťaž o Antonovi Bernolákovi