Výchovný poradca Koordinátor prevencie drogových závislostí Aktivity

 

Výchovný poradca

 Mgr. Jana Turanová

Kontakty:
t. č. 035/6400060

Konzultačné hodiny v školskom roku 2018/2019:
utorok    9:50 – 10:35
streda   9:50 – 10:35, 10:55 - 11:40

Jana.Turanova@gymnz.sk

Hlavné úlohy na úseku výchovného poradenstva

- poradenská činnosť:  poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie

- konzultačná činnosť: poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích

                                      problémov, informácie o formách štúdia na vysokých školách, voľba povolania

- koordinačná činnosť: sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o

                                       deti a mládež

 

 

Plán činností výchovného poradcu

 

September

1. Vypracovanie plánu práce výchovného poradcu, zosúladenie plánu s plánom práce PK a plánom práce koordinátorky

    prevencie

2. Konzultácie s metodičkou pre VP

3. Informácie na triedne schôdzky ZRPG pre 1. ročníky

4. Nadviazanie spolupráce s ÚPSV a R N. Zámky, centrum ZIPS a referát PPS, OPPP

5. Konzultácie s tr. učiteľmi, žiakmi a rodičmi

 

Október

1 .Konzultácie s tr. učiteľmi a žiakmi

2. Účasť na zasadnutí výboru ZRPG

3. Informácie o možnostiach štúdia pre žiakov končiacich ročníkov

4. Aktivity s lektorkou ÚPSVa R pre žiakov 1 .ročníkov zamerané na adaptačné problémy žiakov a problémy v učení.

 

November

1 .Konzultácie s tr. učiteľmi a ostatnými pedagogickými pracovníkmi

2. Konzultácie so žiakmi a rodičmi

3. Vypracovanie podkladov na ped. konferenciu

4. Informácie o ďalšom štúdiu pre žiakov končiacich ročníkov

5. Beseda s pracovníkmi prokuratúry o možnom zneužívaní mládeže

6. Aktivity ku Týždňu boja proti drogám

 

December

1. Konzultácie s tr. učiteľmi, žiakmi a rodičmi

2. Informácie o možnostiach ďalšieho štúdia pre končiace ročníky

3. Prevencia - aktivity ku Dňu boja proti AIDS/ zabezpečiť besedu s odborníkom/

Január

1 Konzultácie s ped. pracovníkmi, žiakmi a rodičmi a metodičkou pre VP

2. Príprava materiálov pre vyhodnotenie 1. polroku šk. roka.

3. Konzultácie so žiakmi končiacich ročníkov o možnostiach ďalšieho vzdelávania

 

Február

1 .Konzultácie s ped. pracovníkmi, žiakmi a rodičmi.

2. Konzultácie so žiakmi končiacich ročníkov o možnostiach ďalšieho vzdelávania.

3. Aktivity zamerané na propagovanie aktívneho občianstva v spolupráci s tr. učiteľmi

4. Stretnutie pracovníkov UPSVaR so žiakmi končiacich ročníkov pri aktivitách zameraných na asertívne presadenie sa na trhu práce

 

Marec

1. Konzultácie s ped. pracovníkmi, žiakmi a rodičmi a metodičkou pre VP

2. Prevencia stretnutie žiakov 3. roč. s lektorkou na aktivitách zameraných na problematiku zneužívania prchavých látok,

    alkoholu a pod.

3. Besedy pre žiakov končiacich ročníkov o vzniku partnerských vzťahov.

4. Návšteva ÚPSVaR a ZIPS so žiakmi končiacich ročníkov

Apríl

1. Konzultácie s ped. pracovníkmi, žiakmi a rodičmi

2. Vypracovanie vyhodnotenia výsledkov na ped. konferenciu

3. Prevencia stretnutie žiakov s lektorkou ÚPSVaR na aktivitách zameraných na agresívne správanie

 

Máj

1. Konzultácie s ped. pracovníkmi, žiakmi a rodičmi

2. Vypracovanie podkladov na ped. konferenciu pre končiace ročníky

3. Prevencia stretnutia žiakov 3. roč. s lektorkou na aktivitách zameraných na zvládanie stresu

 

Jún

1 .Konzultácia s ped. pracovníkmi, žiakmi a rodičmi a metodičkou pre VP

2. Vypracovanie vyhodnotenia na koncoročnú pedag. konferenciu

3. Prevencia stretnutie žiakov 2. roč. s lektorkou ÚPSVaR na aktivitách zameraných na komunikačné modely, sebaprezentáciu

Výchovné opatrenia sa uplatňujú v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§55 - §58) a Metodickým pokynom č. 8/2009 zo 14. mája 2009 na klasifikáciu a hodnotenie žiakov stredných škôl.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria