Výsledky žiakov v súťažiach a olympiádach - školský rok 2016/2017

Vyhodnotenie predmetových olympiád a postupových súťaží za školský rok 2016/2017.  
       
Umiestnenie škôl v predmetových olympiádach a postupových súťažiach - školský rok 2016/2017
gymnáziá nitrianskeho kraja
Umiestnenie Názov školy Obec ∑bodov
1. Gymnázium H. SELYEHO s VJM Komárno 314
2. Gymnázium, Párovská 1  Nitra 273
3. Gymnázium Nové Zámky 255
4. Gymnázium Topoľčany 224
5. Gymnázium Andreja Vrábla Levice 219
6. Gymnázium, Golianova 68 Nitra 194
7. PSŠ sv. J. Kalazanského: Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Nitra 150
8. Gymnázium  Ľ. J. Šuleka Komárno 141
9. SKŠ, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Nitra 119
10. Gymnázium Šurany 99
11. Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce 97
12. Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa 79
13. Gymnázium Petra Pázmáňa  s VJM Nové Zámky 72
14. Gymnázium Vráble 61
15. SKŠ - Gymnázium  sv.  Vincenta de Paul Levice 53
16. KSŠ F.F.  s VJM-Cirkevné gymn. F. Fegyvernekiho s VJM Šahy 41
17. Gymnázium- Gimnázium  Štúrovo 38
18. Gymnázium Želiezovce 36
19. Gymnázium Jána Ámosa Komenského s VJM  Želiezovce 30
20. Spojená škola - Športové gymnázium Nitra 29
21.-22. SCŠ Marianum s VJM -Cirkevné gymnázium Marianum s VJM Komárno 27
21.-22. Gymnázium s VJM  Šahy 27
23.-24. Gymnázium Pétera Czeglédyho RKC s VJM Levice 26
23.-24. Gymnázium Šahy 26
25. Gymnázium sv. Vincenta de Paul Topoľčany 9
26. Súkromné gymnázium Topoľčany 4
       
Naša škola obsadila výborné tretie miesto. Gratulujeme!     

Úspešní žiaci stredných škôl v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja

fotoalbum

Každoročne pred záverom školského roka predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD. oceňuje úspešných žiakov stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí získali v uplynulom školskom roku významné umiestnenia v celoslovenských či medzinárodných súťažiach.
Dňa 14. júna 2017 sa v priestoroch Koncertnej sály Župného domu v Nitre zišli úspešní žiaci zo škôl Nitrianskeho kraja.
Žiaci prevzali diplomy za úspešnú reprezentáciu školy a Nitrianskeho samosprávneho kraja v kategóriách: olympiády, SOČ, prírodovedné, odborné, umelecké a športové súťaže. V tejto súvislosti treba vyzdvihnúť ich mimoriadne tvorivé, študijné a ľudské kvality, ale aj zodpovednosť, iniciatívnosť a kreatívny prístup pri plnení študijných povinností a ich angažovanosť v mimoškolskej činnosti.

Medzi ocenenými boli nasledovní naši žiaci:

Bibiana Remiašová - príma A
Michal Tuchyňa - príma A
Peter Rukovanský - sexta A

Zdroj: www stránka Nitrianskeho samosprávneho kraja
 fotoalbum

 

Mesto Nové Zámky ocenilo úspešných reprezentantov za rok 2016

 

Karin Andrášiková

Pripravovala: PaedDr. Anetta Peternai

Karin dostáva ocenenie za 1. miesto na celoštátnom kole súťaže v prednese poézie a prózy štúrovcov „Kráľove Šahy“. Okrem toho získala aj 1. miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína, dve 3. miesta v krajskom kole súťaže „a slovo bolo u Boha...“ v prednese poézie a prózy.

Karin sa venuje záujmovej umeleckej činnosti, hrá v divadle poézie.


Theodor Horváth

Pripravovala: PhDr. Magdaléna Pekariková

Ocenenie získava za 3. miesto na celoštátnom kole Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1B a za 1. miesto na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku.

Theodor sa okrem toho zúčastnil aj geografickej olympiády, kde obsadil 2. miesto v okresnom kole.


Viktória Kubicsková

Pripravovala: PhDr. Magdaléna Pekariková

Ocenená je za 2. miesto na celoštátnom kole Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2C a za 1. miesto na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku.

Viktória je aj výborná žiačka a predsedníčka školského parlamentu.

Alan Marko

Pripravoval: RNDr. Marcel Laurinec

Ocenenie preberá za 3. miesto na Stredoeurópskej matematickej olympiáde, 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B, za 2. miesto v celoštátnom kole Olympiády v informatike v kategórii A a za 3. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády v kategórii A., držiteľ Pamätného listu sv. Gorazda za úspešnú reprezentáciu Slovenska v rôznych súťažiach.

Eva Mészárosová

Pripravoval: Mgr. Tomáš Adamovics

Ocenená bola za obsadenie 1. miesta na Majstrovstvách SR v šachu a rovnako 1. miesta na Majstrovstvách kraja v šachu.

Eva dosahuje veľmi dobré vyučovacie výsledky a absolútne mimoriadne vyniká v šachu.

Peter Rukovanský

Pripravovali: Mgr. Monika Gancznerová, RNDr. Marcel Laurinec, Mgr. Iveta Barusová, Ing. Adriana Imreová, Mgr. Daniela Geljenová

Ocenenie získava za 1. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii C, za 1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii WEB a za 1. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii D.

 
Tomáš Dikácz

Pripravovala: PhDr. Magdaléna Pekariková

Ocenenie: 2. miesto v okresom kole Olympiády v nemeckom jazyku, účasť na súťaži „Jugend debattiert international“

Matúš Haulík

Pripravovala: PaeDr. Ildikó Luzsiczová

Ocenenie: 1. miesto v krajskom kole Olympiády v ruskom jazyku

Jana Chovancová

Pripravovala: Michaela Slamenková

Ocenenie: 1. miesto na MSR „POLE ŠPORT 2016 ACROBATIK“

Soňa Maceková

Pripravovali: Ing. Adriana Imreová, PaedDr. Katarína Mazanová

Ocenenie: 1. miesto na krajskom kole Chemickej olympiády a 2. miesto na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Norbert Mészáros

Pripravoval: Mgr. Tomáš Adamovics

Ocenenie: 1. miesto na Majstrovstvách Nitrianskeho kraja v šachu a 7. miesto na Majstrovstvách SR v šachu

Alex Mihalík

Pripravovala: Mgr. Oľga Otrubová

Ocenenie: 1. miesto v krajskom a 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže „Šaliansky Maťko“ a 1. miesto v krajskom kole súťaže „Štúrov Zvolen“

Andrej Pečimúth

Pripravoval: RNDr. Marcel Laurinec

Ocenenie: 2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní a 1. miesto v krajskom kole Olympiády v informatike

Veronika Sedláčková

Pripravovala: Mgr. Iveta Ježová

Ocenenie: 2.miesto na celoštátnej prehliadke SOČ a 1. miesto na krajskom kole SOČ

Gabriela Šujanská

Pripravovala: PhDr. Ildikó Drugová

Ocenenie: 1. miesto na krajskom kole Olympiády v ruskom jazyku

Norbert Vígh

Pripravoval: RNDr. Marcel Laurinec

Ocenenie : 1. miesto v krajskom kole súťaže „Zenit v programovaní“

Kolektív „NO LIMIT“

Pripravovali: Mgr. Iveta Barusová, Ing. Adriana Imreová, Mgr. Monika Gancznerová, Mgr. Daniela Geljenová

Ocenenie: 3. miesto v celoštátnom finále súťaže „JUNIOR FRESHHH“

Kolektív Tomáš Rozgoň, Jozef Roderik Priester, Tatiana Kocúnová

Pripravovala: RNDr. Melinda Jonášová

Ocenenie: 1. miesto na krajskom kole SOČ

 Školské kolo olympiády v anglickom jazyku.


Dňa 23. 11. 2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 40 študentov. Všetci preukázali výborné schopnosti v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením, lexike a gramatike.
Najlepší postúpili do ústneho kola, kde súťažili v opise obrázka/picture story a s členmi poroty viedli situačný dialóg.
Tí, ktorí získali najviac bodov a umiestnili sa na prvých miestach vo svojich kategóriách nás budú reprezentovať v okresnom kole.
Víťazom kategórie 1A sa sa stal Bodo Noah Schulz (sekunda A), v kategórii 1B zvíťazila Nina Starzyková (tercia A).
Medzi staršími študentmi v kategórii 2A sa na prvom mieste umiestnil Adam Zaujec (2.C). V kategórii 2B zvíťazila Ema Herzová (septima A ), v kategórii 2C1 nás bude reprezentovať Enrik Holomáň (4.C) a v kategórii 2C2 Alexandra Stanková (3.C).
Víťazom blahoželáme a držíme palce v ďalších kolách.

fotoalbum


 

 PK

Názov súťaže

Meno, priezvisko žiaka, trieda

Umiestnenie, dátum konania súťaže

Na súťaž

pripravil(a)

okresné

krajské

národné

medzinárodné

ANJ

Olympiáda v anglickom  jazyku, kategória 2A

Adam Zaujec, 2.C

2

18.1.

-

 

-

 

I.Luzsiczová

ANJ

Olympiáda v anglickom  jazyku, kategória2C2

Enrik Holomáň, 4.B

 

4

-

 

Z.Orémuszová

ANJ

Olympiáda v anglickom  jazyku, kategória 2B

Ema Herzová, septima

2

18.1

-

-

 

H.Forgáčová

ANJ

Olympiáda v anglickom  jazyku, kategória 2C1

Alexandra Stanková, 3.C

2

18.1

-

-

 

J.Krnáč

ANJ

Mladý prekladateľ

M.Tinák, D.Jančo, 3.A L.Korpášová 3.C

Úspešní riešitelia

 

 

 

I.Luzsiczová

BiO

Biologická olympiáda –kategória A

Soňa Maceková 4A                                

             

4. miesto

marec 2017

 

 

D.Zaležáková

BiO

Biologická olympiáda-kategória A

Bianca Bazsóová 4B                                                   

 

14.miesto

marec 2017

 

 

 

D.Zaležáková

BiO

Biologická olympiáda-kategória B

Peter Rukovanský 6A            

 

1.miesto
marec 2017       

6.miesto
apríl 2017

 

M.Gábrišová

I.Ježová

BiO

Biologická olympiáda-_kategória B

Tereza Drahošová 5A

 

13.miesto

marec 2017

 

 

M.Gábrišová

I.Ježová

BiO

Biologická  olympiáda- kategória C

Natália Kemenciková  kvarta A

9.miesto

február 2017

 

 

 

I.Ježová

BiO

Biologická olympiáda – kategória C

Miroslav Danys tercia A

16. miesto

február 2017

 

 

 

M.Gábrišová

BiO

Biologická olympiáda – kategória D

Barbora Bardoňová  príma A

11.miesto

apríl 2017

 

 

 

M.Gábrišová

BiO

Biologická olympiáda – kategória D

Lucia Oroszová  sekunda A

13.miesto

apríl 2017

 

 

 

M.Gábrišová

FYZ

Fyzikálna olympiáda, kategória F
Lucia Magulová, tercia A

1. miesto
16. marec 2017

nekoná sa

nekoná sa

nekoná sa

Mgr. Iveta Barusová

FYZ

Fyzikálna olympiáda, kategória F
Daniel Baňár, tercia A

3. miesto
16. marec 2017

nekoná sa

nekoná sa

nekoná sa

Mgr. Iveta Barusová

FYZ

CHE

MAT

Celoslovenská súťaž tímov SŠ JUNIORFRESHHH:
trojčlenné družstvo    sexty A:    
Peter Rukovanský,  sexta A
Norbert Vígh,  sexta A
Ákos Kappel,  sexta A

 

 

3. miesto

8.december 2016

 

fyzika: Mgr. Iveta Barusová
matematika: Mgr. Daniela Geljenová
chémia: Ing. Adriana Imreová, Mgr. Monika Gancznerová

 

 

 

FYZ

Medzinárodná súťaž tímov - Fyzikálny náboj JUNIORI:
Peter Rukovanský,  sexta A
Norbert Vígh,  sexta A
Ákos Kappel,  sexta A
Erika Tóthová, sexta A
Aurel Fenyvesi, 1.B

 

 

 

8. miesto

4. november 2016

 

Mgr. Iveta Barusová,

RNDr. Jana Šátková

FYZ

Medzinárodná súťaž tímov - Fyzikálny náboj SENIORI:
Tomáš Šimovič,  septima A
Andrej Pečimúth, septima A
Daniel Ganczner, septima A
Veronika Rajňáková, 4.C
Tomáš Dikácz, oktáva A

 

 

20. miesto

4. november 2016

 

Mgr. Iveta Barusová

FYZ

Súťaž Čo vieš o hviezdach, kategória 2,
Rebeka Kováčová, Kvarta A

1. miesto
marec 2017

5. miesto
apríl 2017

 

 

Mgr. Alexander Meleg

FYZ

Fyzikálna olympiáda, kategória C

Norbert Vígh,  sexta A

 

nekoná sa

5. miesto
úspešný riešiteľ
máj 2017

nekoná sa

nekoná sa

Mgr. Iveta Barusová

FYZ

Fyzikálna olympiáda, kategória C

Ákos Kappel,  sexta A

 

nekoná sa

9. miesto
úspešný riešiteľ
máj 2017

nekoná sa

nekoná sa

Mgr. Iveta Barusová

 

CHE

CHemická olympiáda, kategória A
Soňa Maceková 4A

 

1. miesto

3. miesto

 

 

CHE

CHemická olympiáda, kategória A
Peter Rukovanský 6A

 

3. miesto

15. miesto

 

 

CHE

CHemická olympiáda, kategória B
 Peter Rukovanský 6A

 

1. miesto

 

 

 

CHE

CHemická olympiáda, kategória B
Norbert Vígh 6A

 

4. miesto

 

 

 

INF

RoboCup – OPEN, celoslovenská súťaž v stavbe a programovaní robotov pre základné a stredné školy, kategória DANCE – Primary (do 15 rokov),
Tím Snake Charmer: Michal Tuchyňa a Bibiana Remiašová (príma A),
postupujú na Majstrovstvá sveta do Japonska

 

 

1. miesto, ďalej
Najlepšia technická prezentácia a Najkreatívnejšia prezentácia,
apríl 2017

 

Ing. Marián Otruba

INF

ISTROBOT – súťaž robotov na FEI STU Bratislava,
Michal Tuchyňa, Bibiana Remiašová, Príma A

 

 

Cena poroty za najoriginálnejšieho robota,
Apríl 2017

 

 

INF

Zenit v programovaní – kategória A

Andrej  Pečimúth, septima A

 

2. miesto november 2016

 

 

RNDr. Marcel Laurinec

INF

Zenit v programovaní – kategória Web

Norbert Vígh, Peter Rukovanský, sexta A

 

1. miesto november 2016

 

 

RNDr. Marcel Laurinec

INF

Zenit v programovaní – kategória Web

Norbert Vígh, Peter Rukovanský, sexta A

 

 

6. miesto február 2017

 

RNDr. Marcel Laurinec

INF

Olympiáda v informatike, kategória A

Alan Marko, septima A

 

1. miesto január
2017

3. miesto marec-apríl
2017

 

RNDr. Marcel Laurinec

INF

Olympiáda v informatike, kategória A

Andrej  Pečimúth, septima A

 

3. miesto január
2017

11. miesto marec-apríl
2017

 

RNDr. Marcel Laurinec

INF

účastník 64. jesenného sústredenia KSP

(KSP - Korešpondenčný seminár z programovania)

Andrej  Pečimúth, septima A

 

 

november 2016

 

RNDr. Marcel Laurinec

MAT

Matematická olympiáda, kategória Z9
Lucia Decsiová, kvarta A

1. miesto
jan. 2017

 

 

 

PaedDr. Henrieta Borková

MAT

Matematická olympiáda, kategória Z9
Rebeka Kováčová, kvarta A

2.-3. miesto
jan. 2017

 

 

 

PaedDr. Henrieta Borková

MAT

Matematická olympiáda, kategória A
Alan Marko, septima A

 

2. miesto
jan. 2017

 

 

Mgr. Daniela Geljenová

MAT

Matematická olympiáda, kategória B
Peter Rukovanský, sexta A

 

9. miesto
apr. 2017

 

 

Mgr. Daniela Geljenová

MAT

Matematická olympiáda, kategória C
Lucia Makaiová, kvinta A

 

10. miesto,
apr. 2017

 

 

Mgr. Daniela Geljenová

MAT

Matematická olympiáda, kategória C
Tereza Drahošová, kvinta A

 

17. miesto,
apr. 2017

 

 

Mgr. Daniela Geljenová

MAT

Matematická olympiáda, kategória C
Tatiana Ondrejková, kvinta A

 

24. miesto,
apr. 2017

 

 

Mgr. Daniela Geljenová

MAT

Matematický náboj
Peter Rukovanský, sexta A,
Norbert Vígh, sexta A,
Ákos Kappel, sexta A,
Lucia Makaiová, kvinta A,
Aurel Fenyvesi, 1. B

 

 

12. miesto
zo 111 tímov
apr. 2017

 

Mgr. Daniela Geljenová

MAT

Matematický náboj
Adam Valach, septima A,
Andrej Pečimuth, septima A,
Tomáš Šimovič, septima A,
Andrej Vašek, septima A,
Tomáš Dikácz, oktáva A

 

 

26. miesto
z 97 tímov
apr. 2017

 

Mgr. Daniela Geljenová

MAT

Matematická olympiáda Z8
Lucia Magulová, tercia A

2. miesto

 

 

 

 

NEJ

Olympiáda v Nej
Bodo Noah Schulz, sekunda A

1.miesto

 

1.miesto

5.miesto

 

 

NEJ

Olympiáda v Nej
Šimon Vykoukal, kvarta A

3.miesto

 

 

 

 

NEJ

Olympiáda v Nej
Theodor Horváth, kvinta A

1.miesto

3.miesto

 

 

 

NEJ

Olympiáda v Nej
Viktória Kubicsková, septima A

1.miesto

3.miesto

 

 

 

NEJ

Olympiáda v Nej
Klaudia Bystrická, 3.C

2.miesto

6.miesto 

 

 

 

NEJ

Olympiáda v Nej
Lea Korpášová, 3.C

 

 

postup na celoštátne kolo súťaže JDI – Medzinárodná debata mládeže/ Jugend debattiert international,

týždňové sústredenie v Nemecku – príprava na celoštátne kolo

 

 

OBN

Olympiáda ľudských práv
Kristína Ježová, septima A

 

2. miesto
8. február 2017

3. miesto
5. - 7. apríl 2017

 

Mgr. Miriam Krásna

OBN

Generácia €uro
Lukáš Lutišan - 4.C, Enrik Holomáň - 4.C, Matej Kolečáni - 4.A, Tatiana Gyurcsovicsová - 8.A, Richard Čanaky - 7.A

organizuje sa I. kolo online, I. kolo 100% a postup do II. kola

 

6. miesto
24. marec 2017

 

Mgr. Miriam Krásna

OBN

Finančná Olympiáda
Radka Farkašová, 3.A

organizuje sa I. a II. kolo online

nie je

2. miesto
28. apríl 2017

 

 

 RUJ

Olympiáda v ruskom jazyku, kategória A1
Matúš Haulík, kvarta A

 

1. miesto
febr. 2017

 2. miesto
11.-12. 04. 2017

 

PaedDr. Ildikó Luzsiczová

SJL

Hviezdoslavov Kubín, recitácia
Karin Andrášiková, sexta A

1. miesto
marec 2017

 

 

 

 

SJL

Hviezdoslavov Kubín, recitácia
Alex Mihalík, tercia A

3. miesto
marec 2017

 

 

 

 

SJA

Olympiáda v španielskom jazyku, kategória A
Darina Šukolová, 2.B

 

3. miesto
febr. 2017

 

 

Mgr. Beáta Svetlíková

SJA

Olympiáda v španielskom jazyku, kategória A
Renáta Bodokiová, 2.B

 

4. miesto
febr. 2017

 

 

Mgr. Beáta Svetlíková

SJA

Olympiáda v španielskom jazyku, kategória B
Lucia Makaiová, kvinta A

 

2. miesto
febr. 2017

 

 

Mgr. Beáta Svetlíková

TŠV

Letné majstrovstvá SR mladších žiakov v plávaní 2017,
Lujza Mináriková, príma A

 

 

2x6. miesto

 

plavecký klub Nové Zámky

TŠV

Cezpoľný beh  dievčatá

Mészárosová 4.C, Jóbová 4.A, Kobolková 4.A

1. miesto

4. miesto

 

 

Anušová

Adamovics

TŠV

Florbal chlapci

2. miesto

 

 

 

Paulik

TŠV

Bedminton  stredné školy

Lea Korpášová Karin Aggová z 3.C

 

 

3.miesto

 

 

 

 

Ganczner P.

TŠV

Bedminton  základné školy

Tamara Mrázová Hana  Švajdová sekunda A

Filip Daráž sekunda A, Filip Truhan tercia A

 

2.miesto

4.miesto

 

 

 

 

 

Ganczner P.

TŠV

Šach chlapci - Mészáros Norbert 7.A

                       Virágh Zoltán 2.C

1. miesto

3. miesto

 

1. miesto

6. miesto

 

 

Adamovics

TŠV

Šach dievčatá - Mészárosová Eva 3.B

1. miesto

 

1. miesto

 

 

Adamovics

TŠV

Stolný tenis chlapci (družstvá)

Šimunek Branko

Daráž Filip sekunda A

Demovič Richard 4.A

Stanovič               Martin 2.C

 

2. miesto

 

 

 

Adamovics

TŠV

Hádzaná chlapci

1. miesto

3. miesto

 

 

Paulik

TŠV

Volejbal dievčat

1. miesto

3. miesto

 

 

Ganczner P.

Adamovics

TŠV

Futbal chlapci

2. miesto

.

 

 

Ganczner P.

TŠV

Futsal chlapci

2. miesto

.

 

 

Ganczner P.

TŠV

Atletika

 

 

 

 

 

Annušová

TŠV

Kalokagathia 8 ročné gymnázium

8 miesto

 

 

 

Ganczner P.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria