Prijímacia skúška

prihlášky, kritériá, výsledky


Výsledky prijímacej skúšky na školský rok 2018/2019

Výsledky prijímacej skúšky na školský rok 2018/2019 pre odbor 7902J - gymnázium (štvorročné štúdium)

Výsledky prijímacej skúšky na školský rok 2018/2019 pre odbor 7902J - gymnázium (osemročné štúdium)


Kritériá na školský rok 2018/2019

Kritériá na prijatie žiakov na školský rok 2018/2019 pre odbor 7902J - gymnázium (štvorročné štúdium)

Kritériá na prijatie žiakov na školský rok 2018/2019 pre odbor 7902J - gymnázium (osemročné štúdium)


Prihláška pre osemročné štúdium na školský rok 2018/2019

Prihláška pre odbor 7902J - gymnázium (osemročné štúdium) na školský rok 2018/2019

Pozn.:
V prihláške na osemročné štúdium treba okrem iného uviesť aj presný názov svojej školy a deväťmiestne číslo podľa číselníka základných škôl.
Tento číselník nájdete napr. na stránke www.eduzoznam.sk.


Ukážky úloh na precvičovanie

Slovenský jazyk a literatúra, 4-ročné štúdium
Matematika, 4-ročné štúdium

Slovenský jazyk a literatúra, 8-ročné štúdium
Matematika, 8-ročné štúdium

 
Vážení rodičia!

S radosťou konštatujem, že ste sa rozhodli zapísať vaše dieťa do Gymnázia v Nových Zámkoch. Tradícia školy, dosahované úspechy a ponúkané možnosti štúdia v našej škole potvrdzujú, že ste sa rozhodli správne.

Aby sme zabezpečili plynulý prechod vášho dieťaťa na stredoškolské gymnaziálne štúdium, oznamujem vám niekoľko informácií, ktoré súvisia so začiatkom školského roka 2017/2018.

 1. Vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok) o 8.00 hodine. Prváci sa dostavia do areálu školy, pri školskej jedálni budú rozdelení do tried. Podmienkou štúdia v našej škole je úspešné ukončenie deviateho, respektíve piateho ročníka základnej školy. Ak žiak neprospel na konci školského roka na základnej škole, rodičovi sa vráti zápisný lístok a žiak nemôže pokračovať v stredoškolskom štúdiu na strednej škole, jeho prijatie bude zrušené.
 2. Prvý deň dostanú žiaci organizačné pokyny, zistí sa záujem o školské stravovanie a zakúpenie študentskej karty ISIC.
 3. Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín začne 5. septembra 2017.
 4. Prvé rodičovské združenie sa uskutoční 6. septembra 2017 (streda) o 17.00 hodine v budove školy.


Teším sa na kvalitnú a obohacujúcu spoluprácu medzi vami a našou školu.

Milan Holota
riaditeľ školy

 


 

Bezplatná príprava na prijímacie pohovory pre deviatakov.

 

Pre terajších deviatakov je zabezpečená bezplatná príprava na prijímacie pohovory z matematiky. Stretnutia budú prebiehať každú stredu o 15. hodine v priestoroch školy. Na prípadné otázky radi odpovieme (čísla v sekcii Kontakt).

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria