Výchovný poradca Koordinátor prevencie drogových závislostí Aktivity

  

Koordinátor prevencie drogových závislostí

Mgr. Eva Gumanová

Kontakty:
t. č. 035/6400060
mail:
gumanova@pobox.sk

Harmonogram práce v oblasti prevencie sociálno-patologických javov

September
1. Psychosociálny výcvik – príma,1. ročník (sebaspoznávanie, zvyšovanie právneho vedomia žiakov, prevencia manipulácie a šikanovania) – spolupráca s výchovným poradcom školy.
2. Prevenčný program Priateľ polície III, IV (určený pre kvintu, sextu, 2. a 3. ročník SŠ)
3. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi

Október
1. Pokračovanie prevenčného programu Priateľ polície III, IV
2. Preventívny peer program v spolupráci s Červeným krížom

November
1. Filmové predstavenie s protidrogovou tematikou (film LOVE)
2. Pokračovanie prevenčného programu Priateľ polície III, IV
3. Prednáška o závislostiach (spolupráca s Mestskou políciou Nové Zámky v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám).

December
1. Pokračovanie prevenčného programu Priateľ polície III, IV
2. Prevencia kriminality - ako nebyť okradnutý
3. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi.

Január
1. Pokračovanie prevenčného programu Priateľ polície III, IV
2. Prevencia negatívnych javov na škole (manipulácia a šikanovanie, záškoláctvo) – spolupráca s výchovným poradcom školy.
3. Výchovný koncert
 

Február
1. Zneužitie maloletých cez internet, zneužitie osobných údajov (vyučujúci etickej výchovy)

2. Pokračovanie prevenčného programu Priateľ polície III, IV
3. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi.

Marec
1. Nelátkové závislosti – beseda.

2. Spôsoby riešenia konfliktov  - prehrávanie rolí (vyučujúci etickej výchovy).

Apríl
1. Pokračovanie prevenčného programu Priateľ polície III, IV

2. Prevencia kriminality (vandalizmus, tolerancia), prednáška na tému.
3. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi.

Máj
1. Výchovný koncert s protidrogovou tematikou podľa aktuálnej ponuky (beseda, triedni učitelia)

2. Pokračovanie prevenčného programu Priateľ polície III, IV

Jún
1. Filmové predstavenie o negatívnych javoch spoločnosti.

2. Exkurzia na MsP spojená s praktickou ukážkou výcviku služobných psov, funkcia kamerového systému.
3. Pokračovanie prevenčného programu Priateľ polície III, IV

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria