Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
anglický jazyk - gramatika AJGr
anglický jazyk - gramatika ANJgr
Aplikovaná informatika API
biológia BIO
dejepis DEJ
estetická výchova ESV
etická výchova ETV
etická výchova/ náboženská výchova
finančná gramotnosť FIG
francúzsky jazyk FRJ
francúzsky jazyk - gramatika FRJGr
fyzika FYZ
geografia GEO
hudobná výchova HUV
chémia CHE
informatika INF
konverzácia v anglickom jazyku KAJ4
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ4
Konverzácia v nemeckom jazyku - DSD DSD
konverzácia v ruskom jazyku KRJ4
konverzácia v španielskom jazyku KSJ
konverzácia v španielskom jazyku KSJ4
konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ4
Konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
matematika MAT
mediálna výchova MEV
náboženská výchova NAV
náuka o spoločnosti NAS
nemecký jazyk Nej
nemecký jazyk NEJ
nemecký jazyk - gramatika NEJGr
občianska náuka OBN
občianska výchova OBV
Psychosociálny tréning PST
Psychosociálny výcvik PSV
Rozširujúce hodiny
ruský jazyk RUJ
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
seminár z deskriptívnej geometrie SDEG
Seminár z fyziky SEF
Seminár z fyziky SEFn
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SEC
Seminár z informatiky SEI
Seminár z matematiky SEM
slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SPS
správanie Spr
španielsky jazyk ŠPJ
španielsky jazyk - gramatika ŠPJgr
Španielsky jazyk - gramatika SJAg
športová príprava SPP
Taliansky jazyk TJ
technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
Umenie a kultúra UMK
Výchova umením VYU
výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1131 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria